Statistik från Brå om misshandel.

 

Våld och misshandel

Under 2014 anmäldes omkring 83 300 misshandelsbrott i Sverige. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 2,1 procent att de blev utsatta för misshandel under 2014.

Andel som utsatts för misshandel

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU 2014) uppgav 2,1 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för misshandel, vilket motsvarar cirka 154 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 2,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under mätperioden är trenden för misshandelsbrott svagt nedåtgående. Sedan 2005, då undersökningen inleddes, har andelen utsatta minskat med 0,6 procentenheter. Antalet händelser av misshandel kan utifrån undersökningen beräknas till 378 000 under 2014.

Cirka 0,6 procent (eller 43 000 personer) av befolkningen uppger att misshandeln varit så pass allvarlig att den lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Det är en nivå som varit relativt stabil allt sedan mätningarna inleddes 2005. Antalet händelser av misshandel som på detta sätt betraktas som allvarliga kan utifrån undersökningen beräknas till cirka 80 000.

De flesta som blivit utsatta för misshandel (70 %) uppger att det handlar om en enstaka händelse. Knappt var fjärde (25 %) har utsatts för två till nio brott, och en liten andel (5 %) uppger att de utsatts för tio eller fler misshandelsbrott under 2014.

Kön och ålder

Vid samtliga mättillfällen har en större andel män än kvinnor uppgett att de blivit utsatta för misshandelsbrott; vid årets mätning är det 2,5 procent av männen och 1,6 procent av kvinnorna. Då utsattheten för misshandel har minskat bland männen sedan 2007 och samtidigt legat relativt oförändrad bland kvinnorna, har skillnaden mellan könen vad gäller utsatthet minskat successivt. Även vid allvarlig misshandel är män mer utsatta än kvinnor, dock är andelen utsatta så låg att några tydliga trender inte går att se.

Det är lika vanligt att vara upprepat utsatt för misshandel bland män och kvinnor (0,6 % för både kvinnor och män sett till hela befolkningen). Det kommer sig av att trots att utsatthet för misshandel i sig är mindre vanligt bland kvinnor, är upprepad misshandel vanligare bland de kvinnor som blivit utsatta jämfört med de utsatta männen. I detta sammanhang är det dock viktigt att understryka att kvinnors utsatthet för misshandel sannolikt underskattas i högre grad än männens, eftersom kvinnor oftare utsätts av närstående, vilket är en omständighet som enligt tidigare studier bidrar till underrapportering.

Ålder

Utsatta för misshandel 2014. Andel för respektive åldersgrupp. Källa: NT

Skillnaderna mellan åldersgrupperna är mycket stora. I likhet med resultaten från föregående år är det i åldersgruppen 20–24 år som högst andel har blivit utsatta för misshandel. Därefter är andelen lägre ju äldre åldersgrupp som studeras. Bland personer i åldersgruppen 20–24 år har 4,9 procent blivit misshandlade, vilket kan jämföras med dem i åldersgruppen 25–34 där andelen uppgår till 3,4 procent. Lägst är andelen utsatta i de äldsta åldersgrupperna, 65–74 år och 75–79 år (0,2 %). Om åldersgrupperna uppdelas på kön framgår det att den grupp som i särskilt stor utsträckning uppger att de har blivit utsatta för misshandel är unga män, 16–24 år, där 4,8 procent utsatts för misshandel under 2014, vilket är en kraftig minskning jämfört med 2013.

Olika gruppers utsatthet för misshandel

Personer med högskoleutbildning uppger i lägre utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (1,4 %) jämfört med de med högst förgymnasial eller gymnasial utbildning (2,6 respektive 2,3 %). Ensamstående med eller utan barn utsätts för misshandel i större utsträckning (3,3 respektive 3,6 %) än sammanboende med eller utan barn (1,3 respektive 0,9 %). Boende i flerfamiljshus utsätts för misshandel i större utsträckning än boende i småhus (2,9 jämfört med 1,3 %).

Personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar uppger i högre utsträckning att de har blivit utsatta för misshandel (3,9 %) än utrikesfödda personer eller personer födda i Sverige med minst en inrikesfödd förälder (2,1 respektive 2,0 %). Boende på landsbygden utsätts i något lägre utsträckning (1,8 %) än boende i storstadsregioner och i andra större städer (2,1 respektive 2,2 %). Om man studerar utsatthet för allvarlig misshandel är mönstren likartade.

Statistiska analyser visar att för kvinnorna kvarstår skillnaden i utsatthet mellan de med eftergymnasial utbildning och de med enbart förgymnasial utbildning när man rensar bort de andra bakgrundsfaktorernas effekt såsom ålder. Även skillnaden i utsatthet mellan personer som lever i olika typer av familjekonstellationer kvarstår när man tar bort effekten av de andra bakgrundsfaktorerna.

Brottsplats

Typ av brottsplats för misshandel 2014. Andel för respektive plats av det totala antalet rapporterade händelser.

Omständigheter kring misshandel


Allmän plats är den typ av brottsplats som är vanligast vid misshandel. Därefter följer arbetet/skolan. Minst vanligt är att ett misshandelsbrott har ägt rum i den utsattas, gärningspersonens eller någon annans bostad, respektive på någon annan plats. Skillnaderna är dock stora mellan könen.

Utsatta kvinnor uppger i betydligt högre grad än utsatta män att de har blivit utsatta för misshandel i en bostad (36 jämfört med 6 %). När män utsätts för misshandel är brottsplatsen en allmän plats i mer än hälften av fallen (62 %), medan motsvarande andel för kvinnor är en tredjedel (33 %). Arbetsplatsen eller skolan är en ungefär lika vanlig brottsplats för män och kvinnor (23 respektive 26 %).

Relation till gärningspersonen

Relation till gärningspersonen vid misshandel år 2014. Andel händelser i procent av totalt antal händelser, efter kön.

Vid knappt sex av tio av misshandelsbrotten (58 %) uppger de som har blivit utsatta att gärningspersonen varit helt okänd. I en fjärdedel av fallen (25 %) uppges gärningspersonen ha varit en bekant, och i 16 procent av fallen en närstående. Fördelningen ser dock olika ut för kvinnor och män. För kvinnor är det ungefär lika vanligt att gärningspersonen är okänd (40 %) som att det är en närstående (37 %) och något mindre vanligt att det rör sig om en bekant (23 %). Bland männen är skillnaderna påtagligt större; vanligast är att gärningspersonen är helt okänd (70 %). I drygt en fjärdedel av händelserna rör det sig om en bekant gärningsperson (26 %), och endast 3 procent av gärningspersonerna är en närstående.

Resultaten över tid indikerar att män i regel utsätts för misshandel av någon okänd på allmän plats, medan misshandel mot kvinnor oftare sker i det privata eller i arbetslivet. Skillnaderna är sannolikt ännu större då det finns anledning att misstänka att våld i det privata underrapporteras.

Förekomst av alkohol och droger är vanligt vid misshandel. I sex misshandelsfall av tio (60 %) har de utsatta personerna intrycket att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger, och i mer än vart tredje fall (34 %) uppger de utsatta att de själva varit påverkade av alkohol vid tillfället. Det är en stor skillnad mellan män och kvinnor i frågan om gärningspersonen uppges ha varit alkohol- eller drogpåverkad.

I 70 procent av fallen där en man blivit misshandlad uppges att gärningspersonen varit påverkad av alkohol eller droger. Motsvarande andel för misshandel mot kvinnor är 45 procent. Även i frågan om de utsatta själva varit påverkade av alkohol vid misshandelstillfället är det stora skillnader mellan män och kvinnor (44 jämfört med 17 %). Denna skillnad hänger delvis samman med att misshandel mot män oftare sker i samband med nöjeslivet, medan misshandel mot kvinnor oftare sker på arbetsplatsen eller i hemmet.

Anmäld misshandel

Antal anmälda misshandelsbrott: samtliga anmälda brott, därav mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot män och kvinnor 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras för åren 2005-2007.

Anmälda brott

Totalt anmäldes 83 300 misshandelsbrott under 2014 , vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2013. De anmälda misshandelsbrotten ökade successivt mellan 2005 och 2011, för att därefter minska fram till 2013. Under 2014 anmäldes 15 procent fler misshandelsbrott än 2005.

Misshandel mot personer i åldern 18 år och äldre redovisas i brottsstatistiken efter kön, om gärningspersonen är bekant eller obekant med offret samt om brottet skett inomhus eller utomhus. Den vanligaste brottstypen för anmäld misshandel mot kvinna 18 år och äldre är misshandel inomhus av bekant, medan det för anmäld misshandel mot man 18 år och äldre är misshandel utomhus av obekant.

Under 2014 uppgick antalet misshandelsbrott mot kvinna 18 år eller äldre till 28 500 brott, vilket motsvarar en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Av dessa brott avsåg 18 000 brott misshandelsbrott som skett inomhus av bekant. En ökning med 6 procent jämfört med föregående år.

Under 2014 anmäldes 35 800 misshandelsbrott mot man 18 år eller äldre, vilket är på samma nivå som 2013. Omkring 15 100 anmälda brott avsåg misshandel utomhus av en obekant. Det motsvarar en minskning med 2 procent, jämfört med föregående år.

År 2014 anmäldes sammantaget 19 100 misshandelsbrott mot barn. Det motsvarar 23 procent av alla anmälda misshandelsbrott.

Uppklarade misshandelsbrott

Handlagda brott

År 2014 handlades¹ 83 400 misshandelsbrott. För majoriteten av de handlagda brotten, (86 procent, eller 71 700 brott), inleddes en utredning, medan övriga 14 procent (11 600 brott) direktavskrevs. Totalt sett förundersökningsbegränsades 1 procent (854) av de handlagda misshandelsbrotten, varav majoriteten sedan utredning inletts.

För 58 procent (48 700) av de handlagda misshandelsbrotten fanns det minst en person registrerad som misstänkt för brottet. Av dessa brott personuppklarades 10 900 brott. Personuppklaringsprocenten² för misshandelsbrotten 2014 uppgick till 13 procent.

Jämfört med föregående år minskade personuppklaringsprocenten med 2 procentenheter. De senaste tio åren har nivån minskat med 5 procentenheter. Minskningen har pågått sedan 2010. Lagföringsprocenten² för misshandelsbrotten samma år uppgick till 15 procent.

Misstänkta för misshandel

Samtliga personer misstänkta för misshandel (inkl. grov, ej med dödlig utgång), därav misstänkta för misshandel mot man 18 år och äldre, mot kvinna 18 år och äldre samt mot barn 0-17 år. Fram till 2007 samredovisades misshandel mot barn 15-17 år med misshandel mot personer 18 år och äldre. Jämförelser i dessa kategorier kan därför inte göras för åren 2005-2007.

Misstänkta

Bland de misstänkta för brott mot person utgör misshandel den största brottskategorin. År 2014 registrerades 13 200 personer som misstänkta för misshandelsbrott. Jämfört med 2013 minskade antalet misstänkta med 810 personer, eller sex procent. Jämfört med 2005 har antalet misstänkta minskat med 479 personer, eller fyra procent.

Lagförda för misshandel

Antal lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, (inkl. grov misshandel och  synnerligen grovt misshandelsbrott), 2004–2013.

Lagförda

Bland lagföringsbesluten³ gällande våldsbrott utgör misshandel den största brottskategorin . År 2013 fattades 7 510 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 740 beslut eller 9 procent jämfört med föregående år. Även jämfört med 2004 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat med totalt 208 beslut eller 3 procent. Under åren 2004 – 2008 ökade antalet lagföringsbeslut gällande misshandel kontinuerligt. Sedan 2008 har utvecklingen, med undantag för något år, präglats av en minskning av antalet beslut.

Gärningar som misshandel, olaga hot, ofredande med mera kan, när de utgjort ett led i en upprepad kränkning, rubriceras som grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning. År 2013 fattades 207 respektive 124 lagföringsbeslut med grov kvinnofridskränkning eller grov fridskränkning som huvudbrott.

Antalet lagföringar för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning minskade med 14 respektive 4 beslut eller med 6 respektive 3 procent mellan 2012 och 2013. Antalet beslut gällande grov kvinnofridskränkning har minskat med 62 beslut eller 23 procent sedan 2004. Under samma period har antalet lagföringsbeslut avseende grov fridskränkning ökat med 45 beslut eller 57 procent.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.
  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta om misshandel

  • 83 300 misshandelsbrott polisanmäldes – omkring 19 100 rörde personer under 17 år (2014)
  • 7 510 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott (2013)
  • 1 960 personer skrevs in på sjukhus till följd av våld (Patientregistret, 2013)
  • 82 procent av de misstänkta är män (2014)
  • 13 procent =
10 Dec 2015

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg