V Å L D T A G E N

Att bli våldtagen är att utsättas för våld, hot eller tvång och att bli kränkt och förödmjukad både på ett sexuellt och personligt plan.

Den som råkar ut för detta hamnar oundvikligen i en känslomässig kris och kan för en tid förlora fästet i tillvaron. I likhet med andra krisdrabbade människor kan den våldtagna komma att tappa tron på meningen med sitt liv och fyllas av bitterhet och ångest över att inte själv längre kunna styra det.

Får hon inte hjälp att dela och förstå sina känslor kan hennes självförtroende förbytas i självförkastelse och känslor av värdelöshet. I värsta fall leder det till ett självbestraffande beteende. Det är viktigt att den som möter en våldtagen kvinna kan förstå vad hon utsatts för, lyssna och inte vara för snabb med att trösta. Stå ut med att höra vad kvinnan berättar. Då är förutsättningarna för offret att återfå jämvikten betydligt bättre än om hon bara har sig själv och tiden till hjälp. Utan rätt hjälp kan offret få men för livet.

Vilka rättigheter har våldtäktsoffret?

Fram till nu har statistiken inte varit positiv och lagstiftningen har haft mycket begränsningar. Men den goda nyheten är, att en ny lagstiftning är på väg gällande våldtäkt och sexuellt våld. Till dess är nedan lagstiftning rådande.

 

Lagtexten om våldtäkt:

6 kap 1§

Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Är ett brott som avses i första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet eller hotet varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

4 §

Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, 8 eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Den nya lagtexten omfattar också bestämmelser kring samlag med avkomling, samlag med syskon, sexuell exploatering av barn (exempelvis medverkan i sexuell posering ) och strängare straff för barnpornografibrott. Den s.k. sexköpslagen flyttas in i kap 6 brottsbalken. Sedan 1985 har antalet polisanmälda sexualbrott mer än fördubblats. År 2004 anmäldes 10 419 brott. Av dessa gällde cirka en fjärdedel (2 631) våldtäkter. En liten andel av de anmälda våldtäkterna leder till åtal. År 2004 uppgick denna andel till 13 procent, den så kallade personuppklaringsprocenten. Den totala uppklaringsprocenten för våldtäkter uppgick samma år till 40 procent, således förblev 60 procent av brotten ouppklarade. I den totala uppklaringen ingår förutom de personuppklarade brotten även de så kallat tekniskt uppklarade brotten, där man kommit till ett ”polisiärt klarläggande” men inte kunnat binda någon gärningsman till brottet. Till de tekniskt uppklarade brotten hör bland annat fall då förundersökningen läggs ned på grund av att brott ej kan styrkas.

Till de ouppklarade brotten räknas till exempel brott då det inte går att styrka att den misstänkta personen begått brottet och brott då spaningsuppslag saknas. Fängelse är den vanliga påföljden för våldtäkt.

 

 

13 Oct 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg