Fakta om trafficking - människohandel.

Trafficking, eller människohandel, kallas ofta vår tids slaveri. Det förekommer över hela världen både inom, och mellan, länder. Under de senaste decennierna har den brottsliga verksamheten ökat. Alla länder berörs på olika sätt och påverkas av handeln. Människohandel innebär att en person förflyttas och transporteras och genom otillbörliga medel, exempelvis hot eller tvång eller på annat sätt, utnyttjar en persons utsatta läge. Syftet är att utnyttja personen exempelvis genom slavarbete eller för sexuella ändamål.

Slaveri är ett globalt problem. Det vanliga är att personer från fattiga länder förs till rika länder, där efterfrågan finns, s.k. destinationsländer. Men det finns även en annan ström där personer förs från landsbygden till större städer. I Europa är vanliga destinationsländer Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Frankrike. Personer som faller offer för människohandel är ofta mycket utsatta. Trafficking är idag den näst största organiserad brottsligheten i världen och enligt FN omsätter slavhandeln 32 miljarder dollar årligen. Europa uppges ha högst antal sexslavar per capita i världen, enligt Siddharth Kara, författaren till " Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery."

Trafficking drabbar främst kvinnor och barn.

Människohandeln drabbar miljontals människor, mestadels kvinnor och barn. En del menar att det aldrig någonsin funnits så mycket slaveri som idag och Walk free foundations, Global Slavery Index, uppskattar att så många som45,8 miljoner befinner sig i en slaverisituation. Globalt beräknas cirka 1,2 miljoner barn vara offer för människohandel för sexuella ändamål. Människohandel kan ske för olika utnyttjandesyften; organhandel, adoption och slavarbete. Huvudparten av all människohandel sker för sexuella ändamål och står för ca 60- 70 % av all människohandel. Av dem är ca 95 % kvinnor och barn. Ca 15 % av människohandelsoffren är män och de utnyttjas till största delen som arbetskraft. Handel med barn för sexuella syften, barnsexhandel, är ett globalt problem. Barnsexhandel omfattar också barnsexturism som innebär att människor från rika länder åker till fattigare länder och begår övergrepp mot främst barn och kvinnor.

Svårt att uppskatta antal offer

Det saknas resurser för att göra exakta och heltäckande bedömningar av hur många människor som blir offer för trafficking. Det är därför svårt att sätta nummer på hur många offer som finns, men myndigheter och organisationer uppskattar att traffickingen ökar. Enligt FN-organ uppskattas att 880 000 människor som utnyttjas i människohandel i Europa och därmed skulle ca 700.000 vara för sexuella ändamål. Ser vi till antalet registrerade fall av människohandel dvs personer som haft kontakt med myndigheter rapporterade EU kommissionen 10 998 offer för människohandel i de olika EU länderna 2012.  Mörkertalet är stort. Siffror som visar omfattningen av prostitution i världen ger en fingervisning om att problemet är större än vad som framgår av statistiken. Många i prostitution är misstänkta traffickingoffer. Prostitutionssystemet i sig innebär våld mot kvinnor och att sexhandel är laglig i många länder leder till ökad efterfrågan. I länder utan sexköpslag har polisen inga verktyg för att ingripa där handeln sker.

Trafficking och sexhandel i Sverige

Sverige uppgav i början av 2000-talet siffran för möjliga traffickingoffer till 400-600 personer. Idag menar Rikspolisstyrelsen att det är svårt att uppskatta. Möjligheten att identifiera offer är starkt kopplad till polisens resurser. Ju mindre resurser som läggs på arbetet mot trafficking, desto mindre fall avslöjas. De senaste siffrorna tyder på att de flesta offren för människohandel i Sverige – 62 % – kommer från andra EU-länder (främst Rumänien, Bulgarien, Ungern och Litauen). Bland länder utanför EU kommer de flesta från Nigeria. Mellan 2009-2013 gjordes 46 anmälningar om människohandel för sexuella ändamål gällande barn under 18 år. Antalet anmälda sexköp har de senaste åren, enligt polisens rapporter , legat på ca 600 per år.  Innan sexköpslagen infördes 1999 uppgavs att 12,5% svenska män betalat för sexuella tjänster. I den senaste siffran publicerad 2015 uppges 7.5% av svenska män mellan 18-65 år ha betalat för sexuella tjänster någon gång under sitt liv och 1 % under det senaste året. Statistik visar vidare att 80 % av svenskarnas sexköp sker utomlands och ca en tredjedel under tjänsteresor. En stor del av statistiken från Länsstyrelsens rapport – Prostitutionen i Sverige 2014 - En omfattningskartläggning  baseras på befolkningsundersökningar vilket innebär stora kunskapsluckor. Befolkningsundersökningarna används för att få fram siffror på antalet sexköpare, antalet personer i prostitution med mera. Ett stort problem med dessa undersökningar är att alla personer som befinner sig i prostitution i Sverige inte är svenska medborgare och därför inte omfattas av dessa undersökningar. Detta gäller även kvinnor i institutions-, kriminalvård eller som har intellektuella funktionsnedsättningar. I Länsstyrelsens rapport framgår att internet har blivit en betydande arena även för sexköp, annonserna för nätprostitution har ökat drastiskt.  Antalet personer bakom annonserna som faktiskt säljer sex uppskattas vara relativt konstant i Sverige. Prostitutionen på gatan uppskattas ha mer än halverats sedan 1995 och ligger nu på ca 200-250 kvinnor. Polisen släppte en lägesrapport om Människohandel för sexuella och andra ändamål 2016.

 

Källa; For fair sex - Against Trafficking.

4 May 2017

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg