Hedersrelaterat våld

Traditionen med hederstänkande har sin grund i äldre samhällen där familjer skapade sina egna lagar och bestraffningar. Trots ändrade förutsättningar i vårt moderna samhälle är de traditionella uppfattningar om heder och skam något som i viss mån levt kvar. Enligt traditionellt hederstänkande kan mannens heder till exempel bero på hans förmåga att försörja, kontrollera och beskydda familjen medan kvinnans heder till exempel kan bero på hennes sexuella renlevnad.

Heder motiv till grov brottslighet

Brottsliga handlingar som mord, misshandel, frihetsberövande, olaga hot och ofredande begås med hedersbegreppet som motiv. När denna typ av hedersrelaterat våld inträffar är det ofta en ung kvinna eller man som drabbas och gärningspersonerna finns inom familjen eller släkten. Enligt deras uppfattning har brottsoffret vanärat eller riskerar att vanära familjens heder, och brotten begås för att återupprätta hedern.

Skillnad mellan hedersvåld och familjevåld

Det som skiljer hedersrelaterat våld från det som kallas familjerelaterat våld är bland annat att det oftast är flera gärningspersoner inblandade och att den brottsliga handlingen kan ha stöd av andra familjemedlemmar. Brottet är ofta planerat långt i förväg och det kan i vissa fall finnas en stolthet över våldshandlingen.

Kontroll och bevakning

Pojkar och unga män har i dessa familjer mer frihet och fler rättigheter än flickor och unga kvinnor. Kontroll och bevakning kan därför vara ett tecken på att en ung kvinna lever i en familj med ett starkt hederstänkande. Det kan till exempel handla om att hon inte får bestämma över sitt utseende, över vilka hon umgås med eller över sin fritid. Det händer att föräldrar förbjuder sina döttrar att vara med på gymnastiken och på vissa lektioner i skolan. Även klassfester, utflykter och skolresor kan förbjudas liksom möjlighet att skaffa sig en utbildning eller arbete.

Hot och misshandel

Vanära kan förknippas med att en ung kvinna till exempel haft sex med någon utan att vara gift, att hon har blivit våldtagen eller att hon är ute sent på kvällarna. Skvaller och rykten har stor betydelse och blotta misstanken kan räcka. För en ung kvinna kan det innebära att hon hotas till livet och förföljs. Hon kan tvingas att anpassa sitt utseende enligt föräldrarnas krav och att lämna ifrån sig brev, mejl och mobiltelefon. Hon kan tvingas att gifta sig eller att ge upp en kärleksrelation. Det finns unga kvinnor som stängts in hemma och uppmanats att begå självmord eller faktiskt begår självmord. Det finns även exempel på unga kvinnor som misshandlats grovt. I de mest allvarliga fallen har den unga kvinnan dödats av sina föräldrar eller släktingar.
Men även unga män kan drabbas om de till exempel begår andra typer av brott än hedersrelaterade eller om de väljer fel flickvän, vägrar följa familjens krav på att gifta sig eller vägrar att bevaka sina systrar. Även homo-, bi- och transsexualitet kan bestraffas.

Elevers erfarenheter

Enligt MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågorna) upplever cirka 70 000 svenska 16–25-åringar att de inte fritt får välja vem de ska gifta sig med. När Socialstyrelsen frågade gymnasieungdomar i årskurs två om deras erfarenheter visade det sig att en av fem av de oroliga flickorna hade mycket små möjligheter att bestämma över sina liv och tre av fem hade även utsatts för kränkande behandling, hot och våld av föräldrarna eller någon annan vuxen släkting. Många uppgav att det berodde på ett hederstänkande om att de skulle kunna dra skam över familjen. Resultatet av undersökningen visade att många ungdomar med utländsk bakgrund verkar uppleva att de är mer begränsade av sina föräldrar än ungdomar med svensk bakgrund.

Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågorna

2 Mar 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg