Tid för eftertanke.

Att möta kvinnor utsatta för våld i sin relation väcker många känslor och frågor. Det är ibland svårt och kräver tid att tillägna sig. Det är ett komplext område som många gånger kräver samarbete mellan olika professioner. 

En fråga som många kanske ställer sig är: Varför stannar kvinnan i ett förhållande där hon riskerar eller utsätts för hot och våld? Forskare pekar på att det har givits olika förklaringar till denna fråga utifrån intrapsykiska, interpersonella och strukturella perspektiv.4 Det gemensamma i många av dessa förklaringar är att se kvinnan som ”fångad” i sin relation.

Oftast antas att ett slut på våldet förutsätter att kvinnan bryter relationen. En sådan fråga – varför stannar kvinnan? – rymmer ett avståndstagande från våldshandlingen, men också en underton av kritik av den som utsätts för våldet: En kvinna som fortsätter att leva med en man som misshandlar henne kan inte var fullt normal.

Många kvinnor har svårt att bryta sig loss från en misshandelsrelation. Det kan vara svårt för omgivningen som möter henne – polis, sociala myndigheter, sjukvården och andra – att förstå hur man kan stanna kvar i en relation präglad av våld och andra övergrepp. Det har gjorts – och görs – många försök att förstå och förklara varför kvinnan stannar i relationen. Sammantaget kan sägas att orsakerna till att kvinnan stannar är många och varierar från individ till individ. Ett skäl som många kvinnor i olika studier uppger är rädsla för fortsatt våld/att våldet ska förvärras och – relaterat till detta – en upplevelse av att det finns få möjligheter till säkerhet för dem och deras barn.

Forskningen visar också att denna rädsla är realistisk: Risken för kvinnan att utsättas för allvarliga skador och dödligt våld ökar då kvinnan har lämnat relationen eller då mannen tror att kvinnan är på väg att gå ifrån honom. Mannen kan exempelvis också ha hotat kvinnan med att döda henne om hon lämnar honom.Så länge kvinnan är i närheten av mannen, kan hon också behålla illusionen att hon har honom under en viss kontroll. Ger hon sig av förlorar hon den illusionen och upplever sig utelämnad åt sin rädsla, åt hans godtycke och åt hans hot om att utsätta henne för än värre våld. Några ytterligare exempel på orsaker som framhålls som hinder för henne att lämna mannen är:

• Kvinnan är ekonomiskt bunden till/beroende av mannen

• Kvinnan har svårt att skaffa egen bostad

Kvinnans religiösa/kulturella värderingar föreskriver att familjen ska bevaras intakt till varje pris

• Kvinnan anser att det är viktigt för barnen att familjen är samlad

• Mannen och kvinnan har gemensam vårdnad om barnen

 

Den våldsutsatta kvinnans behov är ofta sammansatt

Den våldsutsatta kvinnans behov är ofta sammansatt och stämmer bara delvis med hur socialtjänsten utifrån sättet att organisera verksamheten kan upptäcka, bemöta och hjälpa kvinnan. För den enskilda kvinnan som utsätts kan våld i nära relationer leda till svåra sociala problem. Den misshandlade kvinnan drabbas många gånger av social isolering, ekonomiska problem, begränsad ekonomisk frihet liksom i många fall akuta bostadsproblem i samband med att hon lämnar en farlig misshandelssituation. Sjukskrivningar till följd av misshandel med påföljande ekonomiska påfrestningar liksom arbetslöshet eller svårigheter att upprätthålla normala arbetsrelationer är andra sociala problem som kan orsakas av våldet. En misshandlad kvinna, som kontaktar socialtjänsten för ett ekonomiskt problem blir inte hjälpt av enbart ekonomiskt stöd. Likaledes kan en misshandlad kvinna ha missbruksproblem men behöva insatser utöver missbruksvårdande åtgärder.

- Men då samhället är mycket komplext, så är inte hjälpen en självklarhet, jämlikhet beivras i vårdnadstvister och man tar mycket sällan hänsyn till barnens bästa, som det så fint heter. Fadern har rätt till umgänge och med detta blir kvinnan ännu mer sårbar. Sedan kommer även bostadsfrågan, där samhället inte ser till något annat än en ekonomiskt oberoende. Mycket sällan gör man undantag från denna norm som dessvärre är gällande.

Detta gör att kvinnan från början, får de sämsta förutsättningarna och detta kan också medverka till att kvinnan återvänder till ett destruktivt förhållande. Dessa förutsättningar måste aktivt förbättras, då detta annars kan bli dödsfällor för de utsatta kvinnorna.

B K R O Kraft Force

 

24 Sep 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg