Tvinga inte barnen att träffa en våldsam pappa.

 

Det är vanligt att barn tvingas träffa pappan trots att denne har varit våldsam mot mamman. Men att myndigheter på detta sätt agerar mot barnets uttryckliga vilja är orimligt, skriver Ann Isaksson, verksamhetschef för Alla Kvinnors Hus.

Just i denna stund döms ett tiotal barn mot sin vilja till obligatoriskt umgänge med förälder som slagit, hotat och sexuellt förgripit sig på den andra föräldern. Barnet har levt med skrik, sparkar och näsblod i sitt hem under flera år. Denna absurditet måste upphöra. Regeringen måste ställa tydligare krav på ansvariga instanser – domstol, polis och socialtjänst – att agera för barnets bästa.

”Jag vill inte gå till dagis för då kan pappa komma och hämta mig. Jag vill vara med mamma. Pappa säger att mamma är skit och att jag ska slå henne. Pappa slog och sparkade mamma. Mamma slår inte.”

Dessa ord kommer från barn som suttit i stödsamtal hos Alla Kvinnors Hus för att bearbeta det våld de har bevittnat i sina hem. Barnen är livrädda för att träffa pappa, som i de flesta fall är förövaren.

Trots detta är det vanligt att barn som har levt med våld, genom vårdnadstvist, döms till umgänge med den förälder som har slagit och hotat den andra.

Enligt lag ska hänsyn tas till barnets vilja och barnet har rätt att höras i frågor som berör det. Trots det beaktas barns vittnesmål endast undantagsvis i vårdnadstvisten, och barn ges lite tid att uttrycka upplevelser och känslor som de ofta har försökt att förtränga under lång tid. En vanlig reaktion hos barn som har levt med våld är därför att de tystnar. Det gör det ännu svårare för barnet att få sin önskan igenom beträffande sitt umgänge med våldsam förälder.

Allt för ofta överskrider polis lagstiftad handläggningstid om max tre månader som gäller vid brott mot barn. Att utreda brott mot barn är en färskvara. Ju mer ett barn pratar desto mer urvattnas berättelsen. Konsekvensen av dröjsamma polishandläggningar innebär försämrat underlag för utredning och att det inte väcks åtal mot förövaren. Dessutom försenas livsviktig behandling av traumatiserade barn.

Ett annat problem är socialtjänstens knapphändiga utredningar inför domstolsbeslut. Det saknas helt rutiner för riskbedömningar av samvaron mellan barn och förälder som slår. Att bana väg för beslut om umgänge mellan barn och våldsam förälder utan att utreda de psykiska och fysiska risker det kan innebära för barnet är befängt. Alla beslut om vårdnad måste föregås av riskbedömning och där bevisning för våld finns bör våldutföranden gå i aggressionshantering.

Vi menar att barnet allt som oftast hamnar i kläm i vårdstvister där våld har förekommit. De beslut som syftar till att etablera en god relation med båda föräldrar riskerar istället att förstöra ett uppbyggt förtroende eftersom många barn känner sig förråda när de släpps iväg till en våldsam förälder. Om mamman för att skydda barnet inte låter det träffa pappan kan hon anklagas för umgängessabotage, vilket kan användas emot henne så att hon helt förlorar vårdnaden. Detta är ett vanligt och ofta felaktigt antagande hos socialtjänst. Relationen med pappan kan också försämras när umgänget inte sker i takt med barnets vilja.

En god relation till båda föräldrar kan vara eftersträvansvärt, men tvång utgör aldrig en god grund för en god relation. Och ett omedelbart umgänge med båda skapar sällan de bästa förutsättningarna för detta. Istället är det önskvärt att polis och socialtjänst i sina utredningar inför vårdnadsbeslut beaktar att umgänge med båda föräldrarna inte alltid är fördelaktigt i det första skedet. Det måste få ta tid att utveckla relationer och pappa kan i första hand behöva lära sig att hantera sin aggressivitet innan han träffar barnet.

För att barn ska kunna utvecklas enligt bästa möjliga förutsättningar krävs det omtag och etablering av nya rutiner gällande domstol, polis och socialtjänsts agerande vid vårdnadstvister mellan misshandlande förälder och slagen förälder.

Regeringen måste ställa krav på att:

• Domstolen måste i sin bedömning av vad som är barns bästa inte låta barns behov av kontakt med båda föräldrarna överordnas barns behov av trygghet.

• Domstolen måste respektera barns uttalade vilja att slippa umgås med en våldsam förälder.

• Polis måste följa lagstadgade handläggningstider vid utredningar som gäller barn.

• Socialtjänsten måste alltid göra riskbedömningar av umgänge mellan förälder och barn i fall då förälder har använt våld i hemmet.

• Socialtjänsten bör inte automatiskt utgå ifrån umgängessabotage om förälder har hindrat umgänge med andre föräldern.

• Socialtjänsten bör rutinmässigt remittera våldutförande förälder till stödsamtal för aggressionshantering.

ANN ISAKSSON

verksamhetschef Alla Kvinnors Hus

7 Dec 2015

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg