Utsatthet del 3

Sämre levnadsvillkor för utsatta kvinnor.

"En stor andel av personer i socialt och ekonomiskt utsatta grupper rapporterar dålig hälsa, konsumerar mera vård och avstår i hög grad av ekonomiska skäl från att söka vård jämfört med befolkningen i stort." 

Utsatthet för våld kan medföra långvariga konsekvenser. Studien tar upp långsiktiga ekonomiska konsekvenser för våldsdrabbade kvinnor med fokus på behovet av försörjningsstöd. Den sammanfattar två registerstudier som undersökt den ekonomiska utvecklingen för 6 085 kvinnor 18-64 år som utsatts för våld som krävt sjukhusvård. Gruppen jämförs med 55 016 kvinnor i befolkningen. Analyser görs med logistiska regressioner. Utsatthet för våld ökar risken för långvariga negativa ekonomiska konsekvenser både för kvinnor med och utan barn. Lågutbildade kvinnor löper störst risk att råka ut för våld men alla som drabbas löper en väsentligt förhöjd risk att behöva försörjningsstöd. Den förhöjda risken kvarstår upp till tio år efter vårdtillfället.

Denna stora utredning planerar vi att belysa och diskutera vidare i nästa del, men slutsatsen som vi tydligt kan dra av detta är:

Kvinnor som råkar ut för våld som leder till sjukhusvård har en svag ekonomisk ställning upp till tio år efter vårdtillfället. Den våldsutsatta gruppen har lägre utbildning och inkomster före den grova våldshändelsen jämfört med en grupp i befolkningen. Men alla kvinnor som råkar ut för våld som leder till sjukhusvård löper, oavsett utbildning, en kraftigt förhöjd risk att få låga inkomster och att behöva försörjningsstöd. Kvinnornas dåliga ekonomi är ofta en anledning till deras kontakt med socialtjänsten och om socialtjänsten kan bidra till att kvinnorna förbättrar sin ekonomi så kan det vara ett led i en förändringsprocess. En fungerande ekonomi ger autonomi och handlingsutrymme, en förbättrad ekonomi kan ibland vara ett första steg för att sedan förmå ta itu med andra svårigheter i livet.

 

B K R O Kraft Force

15 May 2016

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg