Våldet och dess konsekvenser

Det sägs att det största ofredandet, är våldet mot kvinnor. Våldet härskar och söndrar och många gånger dödar. Våldet härskar för att den kuvar kvinnorna till tystnad och våldet söndrar, då offren bryts ner av psykiskt våld och du blir till ingen. Våldet skördar hela tiden dödsoffer, detta får vi aldrig någonsin acceptera. 

Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld mot kvinnor är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Några konsekvenser som våld i nära relationer kan föra med sig för den utsatta är:

  • problem med tilliten till sig själv och andra,
  • isolering, om hon tvingas flytta till annan ort och får långt till släkt och vänner (exempelvis efter en separation),
  • försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att skydda både sig själv och sina barn,
  • fysiska skador,
  • akuta bostadsproblem,
  • dyrare levnadsomkostnader,
  • skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet, samt
  • sjukskrivning.
  • kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och ångeststörningar kan vara reaktioner på våld),

När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning som komplicerar situationen ytterligare.

Kvinnor kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och vänner som för professionella, att bli medvetna om att en kvinna är utsatt för våld. I relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller förringar våldet.

Våldets konsekvenser kommer vi att fortsätta att belysa i en artikelserie. 

// B K R O Kraft Force 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

 

                                        /ros.jpg

 

21 Jan 2019

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

Facebook

 

/black-and-white-flower-print-set-set-of-3-flowers-bedroom-decor-grey-gray-11x14-black-and-white-photography-8x10-bota.jpg