Blogg

                                           /rosa-spegelrosor.jpg

Sida 2

Våld är aldrig acceptabelt

25 nov 2019

                                          /rosa-vita-rosor.jpg

 

Tidigt visade sig alla tecken på en osund relation, men hon blundade och hon tänkte att han är bättre än alla och framförallt så var han hennes stora kärlek. Han brydde sig om henne och han fick henne att känna sig mera levande än någon annan människa. Han var så mycket glädje och äventyr men också spännande och farlig...

Hon ville inte lyssna på någons varnande ord och hon släppte alla vänner som inte delade hennes uppfattning om honom. Men någonstans efter alla bråk och dramer, så började osäkerheten att växa, men hon ville inte ens för henne själv uttala eller erkänna den osäkerheten. För han var ju hennes stora kärlek och många gånger, var ju orsaken till bråken hennes. Om hon inte hade gjort det, eller sagt det, så hade mycket jobbigt aldrig ens hänt. För hon vet, att hon aldrig kan klara sig utan honom i sitt liv.

Allting har hänt, alla gränser har passerats, i våld och förnedring. Men hon älskar honom och hon väljer att ge honom sin ungdom och de åren som kunde bli de bästa i hennes liv. Vad hjälper teorier om normaliseringsprocessens faser, när hjärtat redan gjort valet.

Kärleken är förvisso en naturkraft, men våld är aldrig acceptabelt.

Aldrig någonsin.

Vår vision om kvinnorättsarbetet

5 okt 2019

Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

Kvinno och barnrättsfrågor är fortfarande 2019 eftersatta, då komplexiteten i utsattheten är svår. Vårt lands lagar skyddar inte alltid, utan den skapar ofta gigantiska fällor.

Exempel på detta är ofta vårdnadsfrågor, där strävan efter jämlikhet gör att statistiken är viktigare än faktiskt barnets bästa. Detta är också vad Sverige påstår sig vara världsbäst på, nämligen barnperspektivet. Vidare så styrs mycket av arbetet med kvinnor och barn av SoL, som genom att vara en ramlag kan både rädda och stjälpa. 

Utsatthet skapar ofta mycket komplikationer. Som kvinna är du oftast  utlämnad i ett destruktivt förhållande och du är allt som oftast även isolerad av din partner. Med detta kommer ofta även ekonomisk utsatthet. I med detta blir kvinnan också orörlig och rädd att bryta den negativa spiralen, just för att hon inte kan klara sig ekonomiskt. Hon är rädd att inte klara den ekonomiska försörjningen av sig själv och barnen. Denna rädsla blir också en black om foten och får många kvinnor att stanna kvar i våldsamma och destruktiva förhållanden. Det är också väldigt svårt att finna bostäder då kvinnorna oftast inte är självförsörjande i början och många kan också ha betalningsanmärkningar. Tillsammans är detta faktorer som bygger på kvinnornas utsatthet. Ingen bostad och osäkra ekonomiska förhållanden gör att kvinnor många gånger inte vågar ta steget till frihet.

För fattigdom kostar mycket liksom inte minst utsattheten på bostadsmarknaden. Detta gör att kvinnan förringas och hennes självkänsla som redan var dålig kan elimineras helt. För att vara fattig kräver ofta en stark person, annars kan utslagningen vara ett faktum.

Därför är vår undran följande, är detta ett Sverige som vi vill ha? Där dom utsatta inte prioriteras och där människor allt som oftast döms efter sin kreditvärdighet? Först och främst är det en skyldighet som varje civilisatoriskt och demokratiskt samhälle har, att skydda dom utsatta och svaga i vårt samhälle.

Vi behöver förändra vårt förhållande till utsatthet och vi behöver arbeta på att finna hållbara lösningar, där kvinnor och barn får en möjlighet till en framtid.

 

B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts organisationen.

 

                                     

Därför är vi feminister

24 sep 2019

Feminism handlar om att se kvinnors villkor i vårt samhälle. För sanningen är den att kvinnan är det svagare könet och något som varat genom historian av många olika anledningar. Kvinnan är fortfarande ett sexobjekt, detta visar kampanjen me too mycket tydligt, det värsta av allt är tystnaden och acceptansen som varit. Vi får hoppas att detta leder till en ny styrka hos många kvinnor.

Vidare utsätter män kvinnor dagligen för våld, män våldtar och stympar dagligen kvinnor. Kvinnor som överskrider samhällets gränser för kön och sexualitet trakasseras och diskrimineras. Sexhandel pågår varje dag runt om i världen inklusive Sverige.  Många ensamstående mammor lever under svår ekonomisk press. Handel Den globala arbetsmarknaden exploaterar fattiga kvinnors arbete.

I Sverige ökar lönegapet mellan könen. Kvinnodominerade arbeten avlönas fortfarande lågt. Mycket av det arbete som kvinnor utför är fortfarande både osynligt och obetalt. Kvinnor gör största delen av hushållsarbetet och tar huvudansvaret för allt omsorgsarbete, såväl offentligt som privat.

Kvinnor diskrimineras i yrkeslivet med motiveringen att vi föder barn – oavsett om vi gör det eller inte. Kvinnor får lägre pension än män. Kvinnor missgynnas i medicinsk forskning och i sjukvården. Äldre kvinnor behandlas illa.

Kvinnor som inte passar in i en vit västerländsk norm tillskrivs en avvikande etnisk identitet och marginaliseras. Kvinnor med funktionshinder diskrimineras. Kvinnors liv sätts på spel av att asylpolitiken saknar insikt och förståelse för kvinnors asylskäl.

Domstolar och rättsväsende frikänner män som gör sig skyldiga till våldtäkt och övergrepp medan kvinnor och flickor får sina liv förstörda. Kvinnors utrymme och möjlighet att göra sina röster hörda och bli tagna på allvar är sämre än mäns inom skola, yrkesliv, näringsliv, rättsväsende, kultur, media och politik.

Svensk jämställdhetspolitik har hittills byggt på föreställningar om samförstånd – att kakan kan växa och att kvinnors villkor kan förbättras utan att män påverkas. För kvinnors underordning beror av mäns överordning. Därför måste män avstå från privilegier.

 

B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts organisationen

 

                                          /bkro-ros.jpg

B K R O Krönika

7 sep 2019

I fem år har B K R O funnits och så mycket har hänt under dessa år. När vi startade så efterlyste vi ett nytänkande kring våldutsatta kvinnor och deras barn. En förändring som skiner med sin frånvaro ännu idag. Insikten, medvetenheten hos de yngre verkar påtagligt starkare nu än då. 

Vi har också haft metoo som välkomnades av nästan alla som arbetar med kvinnorättsfrågor. Själva var vi inte lika övertygade, då alla människor har rätt till en rättslig prövning i ett fungerande rättssystem. För oss var det skrämmande att dreven fick sådan genomslagskraft, att rättvisa uteblev pga övergrepp och förtalskampanjer. 

En feministisk kamp skall bedrivas ödmjukt och inte genom förtalskampanjer över sociala medier. Framförallt skall vi aldrig tillåta oss att bli marionetter i männens värld, för vi skall vägra vara det svagare könet. Först och främst skall alltid principen "likhet inför lagen" gälla. 

Tyvärr har sociala medier allvarligt skadat och försvagat kvinnorättsarbetet, då man aldrig får döma någon skyldig genom förhatliga förtalskampanjer. Det liknar lite de sk häxprocesserna som pågick under medeltiden. Dessa kvinnor fick aldrig heller tillfälle att försvara sig. Det rådde i Sverige från 2017 lynchstämning mot alla de utpekade männen över sociala medier. Det var ständigt nya upprop av kvinnor som männen utnyttjat genom sin maktställning. 

För oss blev den stora frågan en annan, varför väntade vi, varför fann vi oss i att bli behandlade på detta vis och varför försvarade vi oss inte? Varför vänta på ett drev? På intet vis vill vi föringa kvinnornas vittnesmål, men rättvisa skipas inte genom att ställa sig över lagen. Vi måste våga tillåta oss att vara kritiska.

 

- Vidare så får vi inte glömma att vi fortfarande lever i en värld där kvinnor och barns utsatthet är lika stor idag som när metoo kampanjen startade. Fortfarande dödas kvinnor varje dag genom våld i relation, fortfarande kränks och förföjs kvinnor och fortfarande existerar människohandel på varje kontinent. Däri ligger vårt ansvar och vårt arbete.

I vårt eget land, så uteblir ständigt skydd och rättvisa för våldsutsatta kvinnor. Det finns så grymma berättelser om hur kvinnors rättvisa uteblivit och där rättssystemet begått fruktansvärda misstag. Fortfarande lever kvinnor i vårt land på flykt och fortfarande har vi inte ett fungerande rättssystem.....

Men för detta kommer vi att kämpa för, då lynchmobben inte får utkräva rättvisa. För i ett sådant land eller i en sådan värld vill vi inte delta i.

 

// B K R O Kraft Force 2019-09-07

 

 

                                                   /ros-5.jpg

Samhällets svek mot de utsatta kvinnorna

15 apr 2019


Den fina dokumentären om Josefin Nilsson , bidrog till att starta debatten om mäns våld mot kvinnor igen. Det är mycket positivt, då tystnadskulturen rått i dessa frågor.
Intressant är det faktumet, att alla talar om dessa kvinnor men väldigt få talar till dem.

Väldigt få inser, hur oerhört komplicerat det är för kvinnor att få rätt mot både förövaren liksom inte minst upprättelse av samhället.
På nästan alla punkter brister det svenska rättssamhället. Allt ifrån den dubbla rollen som faktiskt kvinnojorerna har genom sitt samarbetsavtal med kommunerna och dess socialtjänst. Det gör att kvinnor som söker hjälp med minderåriga barn faktiskt anmäls när belägg finns om våld i hemmet. Det gör alltså att kvinnojourerna sedevanligt lämnar in en orosanmälan till socialtjänsten. Med detta får kvinnan ytterligare en kamp att ta sig igenom, i synnerhet om våldet funnits en längre tid, då anses hon ha försummat sin roll som förälder, vars huvudsakliga uppgift faktiskt är att förse sina barn med trygghet. Väl inne i socialtjänsten, så är det inte en självklarhet att det gynnar modern, detta då socialtjänstlagen faktiskt är en ramlag. Där handläggaren tolkar lagen utifrån sina egna värderingar.
En annan sak är rättsväsendets gång, allt för få anmälningar leder till åtal . Allt för få åtal leder till en fällande dom. En kvinna kan upprepade gånger utsatts för grovt våld, ändock är bevisföringen oftast inte tillräcklig för en grovt fällande dom.

Grov kvinnofridskränkning


Grov kvinnofridskränkning innebär att en man begår upprepade brottsliga gärningar mot sin hustru/sambo och att dessa gärningar utgör ett led av upprepade kränkningar mot kvinnans integritet, enligt 4 a § andra stycket brottsbalken (1962:700). Detta innebär att flera enskilda, i sig straffbara, handlingar kan tillsammans utgöra ett enskilt, grovt brott. De handlingar som räknas in under grov kvinnofridskränkning är exempelvis misshandel, olaga hot, olaga tvång, sexuellt eller annat ofredande samt olaga frihetsberövande. Kärnan i grov kvinnofridskränkning utgörs av upprepat och systematiskt våld. Hur många enskilda gärningar som tillsammans innebär en upprepad kränkning ska bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Straffet för grov kvinnofridskränkning är fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Vår slutsats av detta är, låga straff och upprepade kränkningar mot de utsatta kvinnorna.

En annan viktig sak är också att samhället kategoriskt misslyckas i beskyddandet av de utsatta kvinnorna. En kvinna som har en stark hotbild, beviljas oftast olika graders skydd av samhället. Detta skydd ges antingen genom polis eller skatteverket. Men detta skydd blir ofta en black om foten. Många gånger är det även möjligt för förövaren att spåra sitt offer. Sedan är skyddsrutinerna som skall fungera på alla plan i samhället ofta bristfälliga.  Genom försäkringskassan, skolan, sjukhuset och andra instanser har upprepade gånger information till fel person kunnat läcka ut.

Barn och Kvinnorätts Organisationen , B K R O Kraft Force, började som en reaktion mot samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sin värsta utsatthet och att lagstiftningen paradoxalt nog blir en fälla för många kvinnor och deras barn. Vi började nästan som en motståndsrörelse, där vi gemensamt hade olika erfarenheter med det gemensamma, att vi brann för att ge kvinnor och barn bättre möjligheter och förutsättningar. Framförallt accepterade vi inte att kvinnor och barn dagligen offras i en ofungerande rättsapparat. Kvinnofrågor får aldrig bli ett särintresse!

// B K R O Kraft Force

 

                                 /bkro-ros.jpg

Internationella Kvinnodagen 8 mars 2019

8 mar 2019

 

Vi vill gratulera alla kvinnor till vår dag, den Internationella Kvinnodagen.
Den står för solidaritet och medvetenhet. Den är ett förenat ramaskri mot det faktum att kvinnorättsfrågor fortfarande 2019 är ett särintresse.


Ojämlikhet mellan könen fortsätter vara ett problem som präglar världen. Det förhindrar kvinnor att göra sina röster hörda, nedvärderar deras arbetskraft och sätter kvinnor i en position som är underlägsen mäns, både i hemmet och på ett nationellt och globalt plan.


Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.
Länder med större ekonomisk jämlikhet mellan könen har ofta högre inkomstnivåer, och mindre ojämlikhet leder ofta till minskad fattigdom.
Att stötta kvinnor i att få tillgång till anständiga jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.


Sedan får vi heller aldrig glömma att våld mot kvinnor förekommer över hela världen. Både i och utanför hemmet, i krig och i fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.
Detta är och blir den största människorättsskandalen i vår tid.


För varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättigheter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, lika skydd inför lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. Ändå tillåts kränkningarna fortsätta och på de flesta håll i världen erkänns inte kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera.


Av alla dessa anledningar är den Internationella Kvinnodagen nödvändig. För vi får aldrig glömma att detta är en ständigt pågående kamp.
Detta är vår dag och tillsammans kan vi kämpa för en bättre och rättvisare värld.

B K R O Kraft Force
2019-03-08

 

Bildresultat för symboler för internationella kvinnodagen och feminism                                                                                                                 

Att brytas ned

3 feb 2019

Har du någon gång blivit rädd för den du älskar?

Har han visat upp sidor i sin personlighet som skrämmer dig när ni tagit ett nytt steg in i relationen – kanske flyttat ihop, gift er eller väntar barn?

Kan du vara spontan eller har du börjat lägga band på dina egna känslor? Pejlar du ständigt in hans sinnesstämning och rättar dig efter den?

Avstår du från att träffa personer och göra saker du förut gillade? Känner du ofta att det är något fel på dig? Känner du dig tom och förvirrad? Allt detta är viktiga varningssignaler om psykisk misshandel.

Misshandel måste inte betyda slå, knuffa, sparka, lugga eller annat kroppsligt våld. Psykisk misshandel kan vara lika destruktiv och farlig för din hälsa. Psykiskt våld är ofta upptakten till fysiskt våld. I alla relationer där det förekommer fysiskt våld finns också psykiskt våld. Att tvingas tassa på tå i rädsla att bli slagen är psykisk misshandel.

Psykiskt våld kan ta sig en mängd olika skepnader, en del tydliga och andra så luddiga att det nästan känns overkligt.

Psykiskt våld som gör dig rädd:

 • Oaktsamhet med dina ägodelar. Han kanske slarvar bort eller har sönder dina saker, felparkerar din bil eller lånar grejer som du aldrig får tillbaka, men blir arg om du ber honom ersätta eller kompensera dig.
 • Häftiga raseriutbrott. Han skriker åt dig, kanske slår eller sparkar på väggar och skåp eller kastar saker i golvet.
 • Nonchalans eller elakhet mot ditt husdjur.
 • Nonchalans eller elakhet mot dina eller gemensamma barn.
 • Våld och vårdslöshet mot dina saker, djur eller barn ska alltid tas som bevis på att våldet när som helst kan drabba dig.

Psykiskt våld som gör dig förvirrad:

 • Det kommer smygande. Mannen kanske börjar med att påpeka att du är sötare utan smink eller tala om hur ensam han känner sig när du gör dig i ordning för att gå ut med några kompisar.
 • Det känns som en giftig gas. Det går inte att ta på, men du märker hans humörskiftningar på tonläge, kroppsspråk och mimik, men när du frågar om han är sur eller missnöjd förnekar han det. Kanske svarar han istället att det är du som är sur och otrevlig.
 • Dubbla budskap. Han uppmuntrar dig att göra sådant du tycker om, men när du gör det eller strax innan kan han starta ett bråk om något oväsentligt så att du tappar lusten. Eller ringa och störa dig stup i kvarten så att du inte kan gå upp i det du gör. Egentligen är det psykiska våldet ett dubbelt budskap i sig eftersom han säger att han älskar dig samtidigt som han behandlar dig som någon han hatar.
 • Förvirringsfällor. Den mest raffinerade form av psykisk misshandel är när en man till exempel tar din plånbok, dina glasögon eller annan sak du är beroende av och lägger på ett konstigt ställe. När du letat länge och till sist finner det saknade föremålet kan han skratta åt att du är så vimsig.
 • Psykiskt våld kan se ut på många fler sätt än de ovannämnda. Det enda som är säkert med psykiskt våld är att det alltid trappas upp och blir värre

 

 

                                        /ros-4.jpg

Våldet och dess konsekvenser

21 jan 2019

Det sägs att det största ofredandet, är våldet mot kvinnor. Våldet härskar och söndrar och många gånger dödar. Våldet härskar för att den kuvar kvinnorna till tystnad och våldet söndrar, då offren bryts ner av psykiskt våld och du blir till ingen. Våldet skördar hela tiden dödsoffer, detta får vi aldrig någonsin acceptera. 

Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld mot kvinnor är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Några konsekvenser som våld i nära relationer kan föra med sig för den utsatta är:

 • problem med tilliten till sig själv och andra,
 • isolering, om hon tvingas flytta till annan ort och får långt till släkt och vänner (exempelvis efter en separation),
 • försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att skydda både sig själv och sina barn,
 • fysiska skador,
 • akuta bostadsproblem,
 • dyrare levnadsomkostnader,
 • skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet, samt
 • sjukskrivning.
 • kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och ångeststörningar kan vara reaktioner på våld),

När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning som komplicerar situationen ytterligare.

Kvinnor kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och vänner som för professionella, att bli medvetna om att en kvinna är utsatt för våld. I relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller förringar våldet.

Våldets konsekvenser kommer vi att fortsätta att belysa i en artikelserie. 

// B K R O Kraft Force 

Barn och Kvinnorätts Organisationen

 

                                        /ros.jpg

 

Julhelgens mörka sida!

17 dec 2018

Om en vecka precis är det julafton, på detta följer flera långa helger såsom nyårshelgen och trettonhelgen! För utsatta människor är oftast julhelgen den svåraste av alla högtider. För den gruppen som vi tillhör, så är det ett faktum att våldet trappas upp under högtider och ledigheter.  Vi går med ångest och oro över vad som skall hända och har vi barn, så går vi nästan på tå och är villiga till de flesta uppoffringar, så länge inte barnen blir lidande. Så länge de får sin efterlängtade jul. 

- Kommer så väl ihåg att ångesten och oron infann sig flera dagar innan jul och all tv reklam om de lyckliga familjerna och deras lyckliga jular, kändes som ett knytnävsslag i magen. Oron fanns  över vad som skulle hända och det fanns alltid en utarbetad reservplan om det värsta skulle hända. 

Tyvärr är vi många kvinnor som delar detta öde, i Sverige och över världen. Men jag önskar ingen syster denna känsla och förstenande paralysering. Det är så lätt att säga att vi måste frigöra oss, men vi är fast genom förstörd självkänsla, psykisk och fysisk misshandel och av hat och hot om barnen. Genom ekonomisk utsatthet, kontroll och ett rätts samhälle som fungerar alltför dåligt för oss utsatta kvinnor.

Men dessa ord vill jag ge er inför den stundande julen, det är aldrig försent och när man tror att man inte orkar längre, har du oanade resurser att finna en väg ut. Du är din överlevnad.

Var rädda om er i julmörkret. Vi finns dygnet runt!

 

B K R O Kraft Force

 

                                  Bildresultat för julbilder

När vårt rättssystem inte fungerar

22 nov 2018

Alltför många gånger har det svenska rättssystemet inte fungerat för våldsutsatta kvinnor. För många gånger möts de anmälande kvinnorna av nonchalans och mycket få gånger går de ansökta  kontaktförbuden igenom. Detta är en skandal utan dess like, hur många fler kvinnor skall offras innan vårt rättssystem blir säkert för oss kvinnor?

För hur många anmälningar skall till för att man skall tas på allvar. Hur många offer måste radas upp, de flesta döda och många skadade och traumatiserade för livet! Detta är inte värdigt ett framstående land som Sverige.

Senast nu har en rättegång varit mot Fatima Berggrens mördare. Hon hann göra flera anmälningar mot sin blivande mördare och ett flertal ansökningar om kontaktförbud, ändock har åklagaren inte tidigare funnit skäl till att bevilja henne ett kontaktförbud. Trots otalig dokumentation från sjukhusen, när hon sökt medicinsk hjälp efter att hon upprepade gånger misshandlats. Hennes baneman sade att om hon skulle lämna honom, så skulle han döda henne och så blev fallet.

Ett annat mycket obehagligt fall utspelades i Södertälje, där mannen kastade ut kvinnan från balkongen. Efter en brutal misshandel, tänkte han tysta henne för gott genom att kasta henne över balkongen. Mirakulöst överlevde kvinnan! Mannen dömdes i tingsrätten men friades på de flesta punkter i hovrätten för att slutligen fällas i högsta domstolen! Men mannen hann tyvärr fly utomland och med detta får kvinnan leva med ständig oro. Är detta rättvisa?

Vi kan inte vänta längre, förändringar måste komma till stånd nu. Inte fler kvinnor kan offras på grund av ett rättsosäkert rättssamhälle!

// B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts Organisationen.

 

/ros.jpg

Kaos i vår välfärd

12 sep 2018

Sverige har sedan efterkrigstiden varit ett föregångsland när det gäller både humanitet och socialpolitik. Vårt land stod som mönster för många länder i främst Europa. Men den tiden är länge sedan förbi och ett parti med nazistiska rötter har efter valet skapat kaos i vårt samhälle.

Det är anser vi, ett stort hot mot vårt land. Den tydliga och öppna rasismen, som alltmer vågades visas offentligt under valrörelsen. I en partiledardebatt några dagar innan valet, så vågade Jimmie Åkesson uttala sig mycket rasistiskt. Valdebatten har i övrigt präglats av migrationsfrågan och klimatfrågan som på något vis regnade bort. Sedan har vi också haft vårdfrågan, som skulle finansieras av skärpt migrationspolitik.

Men vi får heller inte glömma SD s kvinnopolitik. Det är också ett parti som aktivt motarbetar kvinnors rättigheter. 

Runt om i världen och Europa ser vi ett växande motstånd mot kvinnors, flickors och ungdomars tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i synnerhet rätten till abort. SD är en del av detta motstånd. De går som enda riksdagsparti till val på att sänka gränsen för abort till 12 veckor. Det är en kraftig begränsning som skulle innebära att många ofrivilligt gravida tvingas fullfölja en oönskad graviditet. 

SD driver dessutom, utan stöd från berörda professionella och fackliga organisationer, att barnmorskor ska få rätt att vägra medverka vid abortvård, vilket de redan har lagt förslag om i Stockholms läns landsting. Detta skulle begränsa tillgängligheten och leda till att ofrivilligt gravida inte får den vård de har rätt till. För oss är det självklart att kvinnors rätt till sin kropp och till en god vård i stället måste stå i centrum. Abort är en naturlig del av hälso- och sjukvården och ska vara lika självklart att utföra för berörda medarbetare i vården som annan sjukvård.

SD har i riksdagen konsekvent röstat mot varje reform som skulle förbättra livssituationen för hbtqi-personer i Sverige och de vill rulla tillbaka hbtqi-rörelsens vunna segrar såsom rätten att adoptera för samkönade par. Listan är lång på homo- och transfoba uttalande bland deras företrädare.

SD har varit kritiska till att ungdomar ska få kunskap om sin kropp och sexualitet. I Uppsala län röstade SD mot att RFSU skulle få medel för sexualupplysning till unga och i riksdagen motionerat om inskränkt sexualundervisning. SD för också en konservativ familjepolitik som skulle försvåra vardagen för alla familjer som inte är traditionella kärnfamiljer. Politiken vilar på en kvinnosyn där kvinnor ska bidra genom att föda barn och stå vid spisen.

De vill återinföra och bygga ut vårdnadsbidraget, som är en kvinnofälla. De betonar även att kvinnor och män har olika roller i barnuppfostran. Samtidigt vill de backa sig in i framtiden genom att göra föräldraförsäkringen mindre jämställd. Det kommer att slå mot kvinnors löne- och karriärsutveckling, barns rätt till sina föräldrar och leda till mer ojämställda pensioner.

Sverige har under många decennier varit en röst i världen för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter. Svensk biståndspolitik har länge prioriterat att främja jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i omvärlden. Om SD får inflytande är även detta arbete hotat, vilket skulle få konsekvenser även för kvinnor och barn över hela världen.

Sverige ska vara ett land som står upp för kvinnor, jämställdhet och aborträtten - i Sverige och i världen. Vi kommer aldrig kompromissa med kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar och rätten till fri abort. Det är inte en kamp som en gång för alla är vunnen - den rätten måste alltid försvaras.

 

/ros-4.jpg

Ödesvalet

24 aug 2018

 

Då vi känner starkt, att detta är ett ödesval för Sverige, väljer vi att fram till valet att debattera det brännheta ämnet som gäller migrationsfrågan. Denna fråga som delar vårt land i två läger och som på kort tid har förändrat hela den politiska kartan.

Sverigedemokraterna har vuxit vid varje val och skapat alltmer acceptans för varje år som går. Utan överdrift, kan man påstå att SD faktiskt äger migrationsfrågan. Man har väldigt skickligt skisserat att Sverige är ett land att vara stolta över och att vårt huvudansvar först och främst är att att skapa ett tryggt samhälle för svenskarna. Däri ligger att man måste man stoppa den negativa massinvandringspolitik, som såväl socialdemokraterna som alliansen gjort sig skyldiga till. Eller som SD uttrycker sig:
" Det är nog ingen som undgått att se de sociala problem som uppstått i massinvandringens spår. Den har också medfört oerhörda ekonomiska kostnader – så höga att vi idag tvingas välja mellan invandring och välfärd."

Kortfattat och lite förenklat kan man säga, att Sverigedemokraterna istället vill lägga de resurserna som läggs på en frikostig migrationspolitik, på äldrevård och att bekämpa brottslighet. Detta är också två viktiga frågor och som absolut inte får i och för sig avfärda. Definitivt har SD skapat ett vinnande koncept, då man vill på allvar ta ansvar för landets många pensionärer. Man har också plockat fram stoltheten som ligger i det svenska kulturarvet. Sådant som man tidigare inte öppet vågade visa.
Men frågan är, varför måste en sak nödvändigtvis utesluta en annan sak?


Det allra viktigaste som vi i Sverige måste göra, är att våga ta en debatt om invandring, främlingsfientlighet och även rasism! Att debattera med just Sverigedemokrater, är oftast att hamna på en väldigt låg nivå då man till slut när argumenten tryter, tydligt också visar islamofobiska värderingar.
För hur skickligt än SD driver sin politik, så går det inte att komma ifrån att deras ursprung kom ifrån nazistiska värderingar.


SD är i första hand ett invandringsfientligt och muslimfientligt parti. SD kan sägas ha en blandning av flera ideologier: en officiell, som representeras av partiledningen; en inofficiell, som då och då läcker ut från partiets slutna rum; och en ”vildvuxen” ideologi som frodas bland aktivister, gräsrötter och sympatisörer.
Denna motsägelsefulla linje är ett resultat av de krafter som från olika håll trycker mot partiet: behovet av normalisering, de egna övertygelserna, och radikalismen i den miljö som utgör basen, som partiledningen typiskt sett tolererar eller till och med uppmuntrar, och endast undantagsvis markerar mot.

SD kallar sig sedan 2011 för ”ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn”.
En mer korrekt beskrivning av deras officiella ideologi ur ett internationellt perspektiv är nationalkonservatism. Men inofficiellt, inom partiet och bland företrädare tycks det också finnas drag av mer extrem radikalkonservatism och etnonationalism.
Samtidigt uppvisar den ideologiska floran bland SD:s gräsrötter hela spektrumet från invandringsfientlig socialdemokrati till nazism.


Konsekvent genom sin historia har SD velat stoppa, eller annars förhindra, invandring till Sverige. Detta är partiets enskilt viktigaste fråga. SD är också ett muslimfientligt parti som odlar en starkt islamofobisk kultur både inom och utanför partiets väggar. Motstånd mot islam har för SD ett egenvärde.


De traditionella högerpolitiska frågorna om lag och ordning, samt försvarspolitik, är områden där SD konsekvent försöker profilera sig genom en hård linje. På 2010-talet började SD att profilera sig som motståndare till tiggeri, med en politik och retorik färgad av antiziganism.
Även kulturpolitik är viktigt för SD, som menar att kulturen måste bli mer nationalistisk för att kunna främja social ”sammanhållning”. Politiken är en del av partiets assimileringstanke.


”Som sverigedemokrat ser jag [den växande muslimska minoriteten] som vårt största utländska hot sedan andra världskriget.”
Jimmie Åkesson, Aftonbladet 19 oktober 2009


- Detta är som vi tidigare sagt, ett ödesval och ett ideologiskt val. Det handlar om humanism, främlingsfientlighet och rasism. Vilket Sverige vill vi ha? Denna fråga bör vi alla ställa oss! För det är sant, Sverige har blivit kallt! Sverige har förändrats i och med den enorma flyktingvågen och Europa har förändrats. Men vi kan påverka i och med valet, vilket land och vilken politik som skall leda vårt land. Vår röst är viktig.

B K R O Kraft Force

/bkro-ros.jpg

Vilket Sverige vill vi ha?

13 aug 2018

Den nionde september är det val till Sveriges riksdag, landsting och kommun. Valet är viktigt, kanske viktigare än något tidigare val. För oss handlar det om vilket Sverige vi vill ha. Onekligen så oroar Sverigedemokraternas höga siffror oss. Men det förvånar knappast, för detta är något som vi vetat under många år, att bakom fasaderna finns någonting annat. Det handlar om respekt för varandra och humanitet och den stora frågan om vi vill dela med oss av vår välfärd?

Vi som arbetar med dessa frågor aktivt, kunde redan vid den stora flyktingvågens början förutse vad som skulle hända här i vårt land men likväl i Europa. Det är tycker vi, extremt oroande när vi i en högkonjunktur är så ovilliga att hjälpa och alla fördomar och rädslor som skapar grogrund för SD. 

Rasism är ingen ny företeelse och den finns i alla länder och i alla kulturer och den behöver nödvändigtvis inte vara vit. Men vi lever i Sverige och därför blir den till stor del vit. Det handlar också till stor del om misslyckad integrationspolitik och återigen om våra rädslor och fördomar.

Vi skall nu ta ett exempel som visar vad vårt land blivit;

Under en bussfärd i en större stad, så sitter en av oss från B K R O på denna och där öppnar sig rasismens fulaste ansikte. Viktigt i detta sammanhang är att nämna att bussen avgick från en invandrartät stadsdel. Bussförararen förolämpar och hotar flera av passagerarna. Först var det några afrikanska flickor och kvinnor som stannades av föraren, med hög röst sa den kvinnliga föraren att de skulle inte komma och tro att de skulle få komma till Sverige och åka gratis buss. Så sällskapet tvingades ut ur bussen. Sedan gick en annan kvinna på bussen som blivit försenad, så att hennes biljett precis gått ut. Föraren sade till henne att hon antingen fick betala en ny eller gå hem. Efter detta nådde bussen stationen och med detta halvvägs, där kliver en annan afrikansk familj på med två vuxna och fem barn. Tydligen hade mannen i familjen löst biljetterna fel och om detta började åter föraren bråka med hög röst i bussen. Det var flera turer och föraren kunde inte acceptera felet, varvid hon tydligt med hög röst inför alla sa att de har pengar från socialen och kan betala för sig. När en av oss på B K R O erbjuder att betala, så kommer en man fram och säger att nu har bussen blivit väldigt försenad och måste åka. Varvid föraren och denna passagerare plötsligt bildar en mob och säger att familjen i fråga skall kastas ut och vänta på en ny buss. Varvid familjen tvingas ut. 

 

Frågan är, om detta är det Sverige som vi vill ha? 

Varför är det så att svaga grupper måste stå mot varandra? Varför ger minskad asylinvandring endast bättre sjukvård och äldreomvårdnad? Varför är det så att man på flera håll i landet slåss för att motverka tillstånd för böneutrop? Varför använder man samma energi för att bekämpa tiggeriet?

B K R O Kraft Force tar avstånd från alla former av rasism. Vi tar ställning mot SD och alla partier som arbetar för ett samförstånd med SD. Detta är ett ödesval, mer än något annat.

Sverige behöver mångfald och vi måste våga arbeta mot den dolda likaväl som den öppna rasismen.

- Vi hoppas att du röstar för ett öppet Sverige.

 

// B K R O Kraft Force

Skulle det kunna vara du eller jag?

30 maj 2018

Hon är tjugo år gammal, hon är vacker med en enorm utstrålning. Men hon vet inte om det själv, för livet har från barndomen varit ganska svår för henne. Så hennes självkänsla är låg och mest av allt är hon ganska ensam. Så när hon som sjuttonåring träffar hennes första kille, så blir de snart ett par. Kring honom bygger hon upp hela sin värld och allt tror hon om honom och mest av allt är han hennes räddare så pojkvännen bär en gloria av fullkomlighet i hennes ögon. Hennes pojkvän är en charmör av sällan skådat slag och de lever i en intensiv relation. Men efter ett tag börjar en annan sida komma fram. Med ömsom charm och stor kärlek till hårda ord och mindre och mindre respekt. Sakta kommer relationen att genomsyras av kontroll och ännu lägre självkänsla. Stunder av glädje och lycka men dalarna håller i sig allt längre. I dessa dalar, känner hon inget hopp och ingen som helst självkänsla. För hennes pojkvän håller hårt i trådarna och hon har förvandlats till hans marionett. Under lång tid fanns inget hopp, men en dag började hon förstå och hon började prata och lyssna. På det stadiet är hon nu och vi hoppas att några frön som har såtts även kommer att gro inom henne.

 

Den andra kvinnan är i yngre medelåldern och hon kommer från en annan kontinent. Hon kom hit med en man som hon trodde att hon skulle gifta sig med. Men i själva verket kom hon genom människohandel. Hon tvingades in i ett asylärende som naturligtvis inte accepterades, då hon inte uppfyllde kriterierna för att beviljas asyl. Efter den nya lagen sommaren 2016, när migrationsverket godtyckligen vräkte människor från flyktingförläggningarna och lämnades till sina öden. I nästan alla fall, gick människorna under jorden för att undgå utvisning. Men med detta föddes många nya tragedier, då man fick kompromissa med allt, bara för att överleva. Just denna kvinna valde prostitution, mot husrum och mat och även för att kunna sända sina barn pengar, så valde hon att sälja sig själv. Det värsta var, att det var hennes vänner och landsmän som övertygade henne om att prostitution var rätt väg. Det har gått ett par år sedan dess och vi har hjälpt henne med traffickingärendet och hon är åter vid migrationsverket. Hon är borta från prostitutionen med vår hjälp och hon fick boende genom oss. Så hon är på god väg nu.

 

                                                   /aprikosa-rosor.jpg

 

B K R O Kraft Force

 

 

                                                

 

 

Utsatthet

24 apr 2018

 

Utsatthet skapar ofta mycket komplikationer. Som kvinna är du oftast  utlämnad i ett destruktivt förhållande och du är allt som oftast även isolerad av din partner. Med detta kommer ofta även ekonomisk utsatthet. I med detta blir kvinnan också orörlig och rädd att bryta den negativa spiralen, just för att hon inte kan klara sig ekonomiskt. Hon är rädd att inte klara den ekonomiska försörjningen av sig själv och barnen. Denna rädsla blir också en black om foten och får många kvinnor att stanna kvar i våldsamma och destruktiva förhållanden. Det är också väldigt svårt att finna bostäder då kvinnorna oftast inte är självförsörjande i början och många kan också ha betalningsanmärkningar. Tillsammans är detta faktorer som bygger på kvinnornas utsatthet. Ingen bostad och osäkra ekonomiska förhållanden gör att kvinnor många gånger inte vågar ta steget till frihet.

För fattigdom kostar mycket liksom inte minst utsattheten på bostadsmarknaden. Detta gör att kvinnan förringas och hennes självkänsla som redan var dålig kan elimineras helt. För att vara fattig kräver ofta en stark person, annars kan utslagningen vara ett faktum.

Därför är vår undran följande, är detta ett Sverige som vi vill ha? Där dom utsatta inte prioriteras och där människor allt som oftast döms efter sin kreditvärdighet? Först och främst är det en skyldighet som varje civilisatoriskt och demokratiskt samhälle har, att skydda dom utsatta och svaga i vårt samhälle.

Vi kommer från fredagen den 27april börja en artikelserie om kvinnors utsatthet i vårt samhälle men också göra en global översikt.

Hoppas vi ses då!

B K R O Kraft Force

 

/aprikosa-rosor.jpg

 

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

/rosa-spegelrosor.jpg

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

Kraft Force

/rosa-spegelrosor.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/rosa-spegelrosor.jpg

B K R O Barn

www.bkrobarn.eu

www.bkrobarn.se

/rosa-spegelrosor.jpg

Besök även gärna vår nya

gemensamma hemsida

www.bkrokraftforce.se