Blogg

 

Sida 2

RSS

Åskådare

3 Apr 2023

/50-great-black-white-photographs-from-masters-of-photography-part-1.jpg

När blir vi åskådare? Varje samhälle har sitt eget regelsystem, det som brukar kallar normer. Samhällets, gruppens och individens normer har stor betydelse för hur människor beter sig i olika situationer.

En sak är säker: Att vara åskådare är inte samma sak som att vara neutral. Med din tystnad skickar du signaler till både offer och förövare. Åskådaren kan öka offrets känsla av utsatthet. Samtidigt kan förövaren tolka åskådarens passivitet som ett tyst medgivande.

Faktum är att ju fler som ser på, desto mindre troligt är det att du eller någon annan gör något. Du ser någon utsättas för övergrepp, bli misshandlad eller mobbad. Chansen att du ingriper är minimal. Kanske tror du att just du har civilkurage när det verkligen gäller? Historien visar tyvärr att du förmodligen, liksom de flesta andra, helt enkelt är för feg.

Vi talar många gånger och även ibland sjunger om, att Sverige har blivit kallt, detta är tyvärr den bistra sanningen. Det handlar mest om att "man skall sköta sig själv och skita i andra." Vi såg det tydligt under pandemin, när människor var ute och rörde sig, trots att man ibland var smittad. Mötande personer med svaga immunsystem kunde det få dödliga konsekvenser... Naturligtvis hjälpte det till att vi hade en vag och urusel pandemipolitik. 

Men hur fungerar annars vårt civilkurage? Ger vi verkligen alltid en hjälpande hand till exempelvis  någon som blir misshandlad på gatan? Ingriper vi alltid när en medmänniska behöver oss? Var är vårt civilkurage, när det gäller att protestera mot elpriserna och matpriserna osv? Människor lever alltmer under existensminimum till följd av de skyhöga el och matpriserna, i reportage i tidningar säger barnfamiljer, att föräldrarna hoppar över någon måltid varje dag för att barnen skall få äta sig mätta. Men alla barn är inte förunnade att kunna äta sig mätta. 

Hade det varit nere i Södra Europa, hade man aldrig accepterat varken el eller matpriserna, man hade gått man ur husen och ut på gatorna och torgen och protesterat...

Men i Sverige finner man sig i det mesta, man låter sina barn gå hungriga och man accepterar att elpriserna försätter vanliga människor i konkurs...

I Sverige dödas varje år kvinnor av våld i nära reationer, många av dessa sökte kontaktförbud, men som avslogs av åklagare. Just för att man inte ansåg att hotet var tillräckligt stort. Fortfarande är kvinnovåld en farsot i det svenska samhället och ännu har vi inga lösningar på det. Fortfarande är det ett gigantiskt systemfel. 

Vad behövs för att människor skall engagera sig, vad krävs för att vara en god medmänniska och stå upp för varandra? Vi måste våga ta tillbaka vårt civilkurage. 

Jag vågar, gör du?

 

Zelda Strömbäck

 

www.diversity.n.nu

www.bkro.eu

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

 

Internationella kvinnodagen 2023

8 Mar 2023

Idag är det den internationella kvinnodagen, det är en dag av stor betydelse för många kvinnor världen över. För faktum är att vi kvinnor alltid fått kämpa för våra rättigheter, för vi lever i männens värld. Vi får aldrig glömma de djärva kvinnorna som gick före oss, och som lade grunden för ett rättvisare och jämställt samhälle världen över. 

När jag tittar tillbaks på min mormor och farmor, ser jag kvinnor som fick kämpa hårt i männens värld. Min mormor kämpade sig till ett bra jobb, som inte var en självklarhet när man kom ifrån arbetarklassen och med detta så möttes hon också av typiska fördomar, som om hon använde sitt utseende eller att hon även gått sängvägen för att få framgång. Min mormor vågade vara annorlunda och vågade i alla lägen vara sig själv. Kanske till stor del för att hennes föräldrar uppfostrade henne så och gav henne modet. Men än idag kan jag höra kommentarer om min mormors resa, inte vänligt utan fördomsfullt. Själv skrattar jag åt hatarna och jag omfamnar varje dag min mormors mod att vara sig själv. För hon brydde sig inte alls om de normgivande könsrollerna. 

Min farmor var intelligent som få, stark och orädd. Men fångad i ett orättvist öde, där hon blev änka tidigt och fick ensam uppfostra sju barn. Hon hade ryskt påbrå, vilket gjorde att hon fastnade ännu mera i fällan av både fördomar och diskrimineringar. För hennes prioritering var först och främst alltid hennes barn. Vilket också gjorde att hon tvingades acceptera villkoren i männens värld. 

Men jag kommer ihåg min farmor som alldeles bländande och storslagen. Hennes intellekt var som en ocean, allt kunde hon och allt var hon. Det var min farmor som lärde mig politik och gav mig intresset för politik och även samhällsdebatten. Det var min farmor som gjorde mig medveten om socialismen och feminismen. Hon gav mig också arvet att alltid stå på de svagas och utsattas sida. Så sannerligen gav min kära farmor mig hela världen. 

Så många gånger går mina tankar till min farmor, och det är med sorg jag känner att hon aldrig fick den chansen att utveckla sig till sin fulla potential. Hon blev ett offer i det patrikata systemet. Men vilken kvinna, min stora förebild!

Min mamma var en kvinna av sin tid, med sextio och sjuttiotalets frigörelse. Hon var sanneligen en stark och modern kvinna, men i vissa fall betydligt mer traditionell än sin egen mamma. Ibland har jag tänkt att min mormors liv påverkade min mamma att bli lite mer konservativ. Tyvärr hann aldrig min mamma att bli gammal, men hennes stora avtryck är den enorma kärleken och empatin hon hade för alla människor. Tveklöst berörde min mamma många människor, jag förstod tidigt att hon inte bara var familjens medelpunkt utan att hon hade den effekten på många människor. Det blev ödsligt och tomt den dagen mamma lämnade jorden.

Som jag ser det , är medvetenhet en resa som skapar ett mönster genom flera olika generationer. Min medvetenhet har jag fått genom min släkts resa och erfarenheter genom deras liv. På samma vis kommer mina döttrar att ärva mina erfarenheter, men ställningstagandet är deras eget. Jag vet heller inte vilken betydelse mitt liv kommer att ha för dem i deras ställningstagande. 

Men en sak vet jag, mitt liv präglas av kamp på många olika plan. För mig är kampen lika naturlig som att andas, mitt liv har präglats av feminismens tankar liksom socialismens ideal. Men det har mest av allt handlat om att vara de svagas röst. 

Det är min absoluta öertygelse, att feminismen fortfarande har många kamper kvar och lång väg att gå. Att det är stor skillnad på feministiskt arbete och jämställdhet. I vårt land vill vi gärna påstå att vi kommit långt i vårt arbete för jämställdhet, samtidigt har vi familjerätterna som strävar att tilldöma gemensam vårdnad även när våld förekommer. Vi har kvinnojourerna vars finansiering grundas på de kommunala bidragen, vilket gör att kvinnojourerna därmed har anmälningsplikt gentemot de hjälpsökande  våldsutsatta kvinnorna med barn som söker deras hjälp.

Så sannerligen har vi lång väg att gå, men tillsammans är vi starka. Varma gratulationer på den internationella kvinnodagen! Det är en dag att känna stolthet över att vara kvinna.

Annah Ally

Vierge moderne

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol...
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet...
Jag är blodets viskning i mannens öra,
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,
jag är en ingångsskylt till nya paradis.
Jag är en flamma, sökande och käck,
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor...

// Edith Södergran

 

www.bkrokratforce.me

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

www.sverigesmangfald.site

 

Feminism och jämställdhet

7 Mar 2023

 

Över hela världen har kvinnor och tjejer mindre makt än män – ekonomiskt, politiskt och över den egna kroppen. Det betyder inte att kvinnor och tjejer är det svagare könet, utan att kvinnors och tjejers position i samhället är svag.

Jämställdheten berör inte bara kvinnor som individer, utan är en förutsättning för en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling i världen. Sida pekar exempelvis på studier som visar samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom.

FN:s kvinnokonvention, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, trädde i kraft 1981, och i början av 2000-talet antogs åtta mål, de så kallade milleniemålen, för att utrota fattigdomen i världen till år 2015. Två av delmålen är jämställdhet mellan könen och minskad mödradödlighet.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Mål 5 är att uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt.

Huvudmålet har 9 delmål. Här är de tre första:

 1. 5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
 2. 5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
 3. 5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.

Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Regeringen har satt upp sex mål för att nå dit:

 1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
 2. Ekonomisk jämställdhet
  Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
 3. Jämställd utbildning
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
 5. Jämställd hälsa
  Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Utifrån det sjätte delmålet har regeringen med stöd i riksdagen tagit fram en Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Enligt UN Women är våldet mot kvinnor och flickor ”en av de mest utbredda kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”. Så länge det pågår kan inte rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. Våldet tar sig uttryck genom allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till människohandel, tvångsgifte och påtvingade graviditeter. 

UN Women har visat att kvinnors sysselsättning och möjlighet att äga mark är centralt när det gäller avskaffandet av våldet. När kvinnor har sin egen inkomst har de mer att säga till om och kan vara mindre utsatta för våld i hemmet. Women for Women International har också visat att det könsrelaterade våldet ökar i konflikter och att våldet mot kvinnor är ett av de största hindren för utveckling och fred. Även FN:s resolution 1820 erkänner att sexuellt våld används som krigsstrategi och att det kan försvåra arbetet för säkerhet och fred.

Ekonomisk makt, politisk makt och makt över den egna kroppen hänger samman. Mäns våld mot kvinnor är inte ett isolerat område utan berör hela samhället, över hela världen. Att arbeta för jämställdhet är därför avgörande för att avskaffa mäns våld mot kvinnor. Detta betonas särskilt i Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. 

B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

www.bkro.eu

www.sverigesmangfald.site

 

Matpriserna skenar

6 Mar 2023

 

Sajten Matpriskollen larmar om en rekordstor ökning av matpriser i butikerna.

Barnmat och välling är två av produkterna som toppar listan.

Vår svaga krona gör att de svenska priserna sticker iväg extra mycket.

Matpriserna skenar. Prisökningen på mat i februari är den största sedan den oberoende sajten Matpriskollen började mäta 2015. Barnmat, välling och blöjor toppar listan på de varor som ökat mest i pris i svenska butiker. 

– Vi har aldrig sett något liknande, säger sajtens grundare Ulf Mazur.

I februari ökade matpriserna med 2,5 procent jämfört med januari.

– Vi tittar på vad produkter kostar i slutet på månaden och i början på månaden. När det är så här brett, 2,5 procent på en månad på matrelaterat och 2,1 procent på alla varor i snitt, för hela 2021 var det 1,1 procent på totalen. Det är klart att det är dramatiskt, säger han till Ekot.

Han säger till TT:

– Det går inte ihop för många. Det börjar bli ett problem som politiker behöver göra något åt, särskilt för exempelvis ensamstående med barn. De som har det tuffast måste ha mat på bordet.

Ulf Mazur uppger att blöjor ökat 10,8 procent bara i februari. Flera sorter av välling ökat med omkring 20 procent.

Även djurmat, grönsaker, snacks och godis har ökat betydligt i pris. Enligt Ulf Mazur handlar det inte längre om det jordbruksnära, som i början då matpriserna drog iväg.

Nu finns ökningarna på allt, och i alla led. Förpackningar, transporter och råvaror, och så förstås allt som är importerat.

Mazur konstaterar att varje procent som matpriserna stiger innebär ökade kostnader för konsumenterna på tre miljarder kronor.

Orsakerna till att matpriserna stiger är flera, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal til TT.

Pandemin, klimatproblemen och kriget i Ukraina påverkar alla länder. Men en sak sticker ut för Sverige: vår svaga svenska krona.

Det sistnämnda gör att svenska priser sticker iväg extra mycket.

– Det är den värsta häxbrygden som kokats ihop, säger han till nyhetsbyrån.

Mattias Persson, chefsekonom på Swedbank, säger att de kraftigt stigande matpriserna är en signal om att inflationen fortsätter – och den kan också bita sig fast.

Persson anser att Riksbanken måste höja styrräntan ytterligare.

– Riksbanken behöver agera. De kommer att behöva höja mer än vad som sades i deras tidigare prognos, säger han till TT.

 

www.aftonbladet.se

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

www.bkrokraftforce.me

www.sverigesmangfald.site

 

 

Kritiken mot kontakt förbudet

4 Mar 2023

 

Det var med glädje som vi på B K R O tog emot nyheten att regeringen kommer att stärka kontaktförbudet. Få åtgärder i bekämpandet av kvinnovåldet i Sverige, har just varit så verkningslösa som kontakt förbudet.

Utan överdrift hade många kvinnors liv kunnat räddats genom åren, om just kontakt förbudet hade fungerat. Statsministerns och regeringens handlingsplan kring kontaktförbudet, är väl genomtänkt. Så av denna anledning, hoppas vi nu att detta kan bli en viktig hörnsten i arbetet mot kvinnovåld.

Men det är ändock så oerhört viktigt att belysa när kontaktförbuden inte fungerat, eller ens beviljats. Många gånger har mordoffer desperat sökt kontaktförbud , men man har avslagit deras ansökan med motivering att utsattheten inte varit tillräckligt stor eller hotet. Med dessa motiveringar har allt för många kvinnor fått betala med sina liv. 

Vi har genom åren fått ta del av skrämmande historier kring polis och åklagares arbete kring kontaktförbudet. Och bristerna är många och stora, framförallt upplever vi att kvinnovåld rent allmänt prioriterats lägre i rättsväsendet liksom även i det lagstiftande arbetet.

Några korta historier som vi skulle vilja påminna läsarna om kring kontaktförbudet är dessa:

- En väldigt hotad och utsatt kvinna med flera barn, utsatt för upprepade mordförsök, sökte kontaktförbud. Hon blev kallad till polisen tillsammans med hennes advokat för att utreda hennes rätt till kontaktförbudet. 

( Gången som följer är alltså att behovet av kontakt förbud utreds av polis, som sedan skickar undersökningen till åklagare, som tar beslut huruvida kvinnan har rätt att erhålla kontaktförbud eller ej.)

När denna kvinna satt vid polisen med hennes advokat, ringer plötsligt kvinnans fd man till advokatens mobil och hotar kvinnan och advokaten framför polisen som undersöker kvinnans rätt till kontaktförbud.  När de senare lämnar polishuset, är både advokaten och kvinnan övertygad om att ett kontaktförbud kommer att bifallas henne. Utredningen gjordes på fredagen och redan på måndagen får advokaten avslag på ansökan och det märkliga i detta var att åklagaren hade stämplat avslaget innan polisen var klar med utredningen om rätten till kontaktförbudet.

- Det som sedan hände kvinnan var att hotbilden trappades upp ytterligare, ett nytt våldsdåd, evakuering avpolis från hemmet, familjen placerad på en helt annan ort med omgjorda identiteter. 

- Ensamstående kvinna utan barn i ett destruktivt förhållande, som hon hela tiden försökte bryta upp från. Mannen övervakade henne och hotade henne och hennes familj till livet. Kvinnan isolerade sig allt mer i rädsla att mannen skulle avsluta sina hot att döda henne. 

Hon sökte vid tre tillfällen kontaktförbud, samtliga gånger avslogs ansökningarna, med motiveringarna att det inte fanns en tillräckligt stor hotbild kring henne. 

- Kvinnan dödades av mannen som bröt sig in i hennes bostad en natt.

Kvinna med flera barn som familjerätten tilldömt fd mannen delad vårdnad av barnen, trots att hon framför barnen misshandlats svårt upprepade gånger av fadern till hennes barn. Hennes önskan var att slippa träffa mannen vid växlingen av barnen. 

Polis och åklare ansåg att inte bhov av kontaktförbud förelåg, utan avslog ansökan.

- Denna kvinna dödades i sin hall inför barnen, när mannen kom för att lämna barnen. 

Sveriges arbete kring våldsutsatta kvinnor har varit en lång väg av misslyckanden i våra ögon, så mycket skulle och borde ha gjort för länge sedan. Att möta alla offer i en ofungerande rättsapparat, förändrar för alltid våra ögon. Så många tragedier, så många människoliv och så många förstörda liv. Vi kommer aldrig att sluta vårt arbete, innan alla offer får upprättelse, detta kommer inte att ske under vår livstid.

// B K R O Kraft Force

 

 

Regeringens arbete mot kvinnovåld

3 Mar 2023

 

Statsminister Ulf Kristersson presenterade på torsdagen regeringens krafttag mot kvinnovåld. Han underströk även att kvinnovåldet är ett lika allvarligt som gängkriminaliteteten. Det glädjer oss på B K R O att statsministern tar allvarligt på kvinnovåldet och att åtgärderna som regeringen tänker införa är kraftiga!

Ett kontaktförbud ska kunna tvinga en kvinnomisshandlare bort från en hel kommun – med fotboja som kontroll. Samtidigt ska polisen få större befogenheter och kunna bryta sig in för att meddela kontaktförbud, när regeringen nu satsar hårt mot kvinnovåld.

– Våldet mot kvinnor är precis lika allvarligt som gängbrottsligheten och borde få minst lika mycket uppmärksamhet från polisen och lagstiftarna, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Varje år mördas ett femtontal kvinnor i nära relationer, och vi vill nu stärka skyddet för kvinnor och barn som utsätts för hot och våld, säger statsministern. Han fortsätter:

– Det finns skäl till att kontaktförbud existerar, och det här är män som är farliga för de kvinnor som de misshandlar, eller de barn som riskerar att misshandlas igen. Kontaktförbud är extremt viktigt och då ska de efterföljas också, vi vill till exempel kunna utvidga området som kontaktförbudet kan gälla, så att kvinnan kan vara säker.

Ett konkret förslag är att polisen ska kunna göra husrannsakningar för att delge kontaktförbud, som ju inte börjar gälla förrän de delgetts. I dag finns inget verktyg för att delge det till någon som man inte får tag på. Om personen till exempel inte öppnar dörren när polisen knackar på kan polisen inte ta sig in till personen.

Ytterligare ett nytt förslag gör gällande att kontaktförbudet även ska gälla under rättegångar.

– Det ska vara trygga rättegångar där kontaktförbudet gäller under själva rättsprocessen, så kvinnan inte ska kunna bli hotad där, säger Ulf Kristersson.

Statsministern vill också se över möjligheterna till hårdare straff och obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning. – Vi tycker att dessa brott är precis lika allvarliga som den grova gängbrottsligheten, men den tar mycket mindre uppmärksamhet i fråga, eftersom den inte sker under lika spektakulära former.

 

Regeringens nya förslag för att hindra kvinnovåld

• Vill kunna utöka möjligheten att öka området för ett kontaktförbud, till att exempelvis kunna gälla en hel kommun och övervakas med fotboja.

• Vill att kontaktförbud, med eller utan villkor om elektronisk övervakning, ska kunna användas som skydd i en rättsprocess där brottsoffer eller vittnen riskerar att utsättas för våld eller hot.

• Polisen ska kunna använda husrannsakan för att kunna delge kontaktförbud.

 

 

 

Sammanfattning av Feminism

2 Mar 2023

Vi närmar oss med stormsteg den 8 mars, innan detta hade vi tänkt skriva lite om feminismens historia genom åren. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Feminismen värnar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. Många feminister anser att vi lever i ett patriarkat där mannen är överordnad kvinnan. Feminister arbetar för att detta ska förändras så att kvinnorna får samma politiska, sociala, juridiska och ekonomiska möjligheter som männen.

Vi påtvingas tidigt våra könsroller

Tidigt inskolas vi människor i att tänka, handla och fungera i roller. Människan har från början få biologiska behov, utan formas av den miljö som hon lever i. Som en tänkare sa: "Människan är den galge som vi hänger olika roller på." Med det menas att vi människor föds in i en kultur och mycket snart tvingas vi in i olika roller, som för kvinnor t.ex. rollen som mor, älskarinna, hushållerska och maka.  

Kvinnor förväntas därför leva i dessa roller i umgänget med andra. Feminister anser att det råder ett förtryck i dessa könsroller. Det är ett herre-slavförhållande. Mannen är det första könet medan kvinnan är det andra könet. Med det menas att det är mannen som bestämmer hur kvinnan ska vara och att kvinnan ska underordna sig mannen.

En av centralgestalterna inom feminismen, Simone de Beauvoir (1908-1986), skrev en bok under 1940-talet med titeln Det andra könet. Hon menade att kvinnan i historien har varit underordnad mannen. Ibland har kvinnan tvingats in i denna roll, ibland har hon själv valt att anpassa sig till den rollen.

Lång väg kvar till ett jämställt samhälle

Feminismen anser att kvinnokampen för jämställdhet har kommit en bit på väg i den västerländska kulturen, men inte i stora delar av den övriga världen. Där finns mycket att göra, men även här i vår kultur finns mycket kvar av ojämställdhet, enligt feminister. På ytan verkar relationen mellan man och kvinna tämligen jämställd, men ofta visar sig förtryckande könsroller så snart ett par skaffar barn.

 • Vem är hemma med barnen?
 • Vem lagar maten?
 • Vem städar?
 • Vem går upp på natten och tröstar barnet?
 • Vem är det som är ute och arbetar och gör yrkeskarriär?
 • Vem är det som har den högsta lönen?

Feminister anser att svaren på frågorna tydliggör det dolda förtryck som kvinnor är utsatta för.

Kvinnokampen bidrar även till att mannen befrias från förtryckande könsroller som hämmar honom. Många män lider av konkurrensen och prestationstänkandet i den manliga världen och skulle vilja öppna sig för ett rikare känsloliv istället för att ha kravet på sig att inte visa känslor.

Det finns hopp om att ändra dessa förtryckande könsroller.  Simone de Beauvoir skrev "Man föds inte till kvinna - man blir det."

Feminismens grundidé

Det är inte lätt att definiera begreppet "feminism". Mycket allmänt skulle man kunna säga att feminismen är ett kritiskt perspektiv som syftar till att påvisa och förändra de maktstrukturer som är knutna till kön.

Feminismens grundläggande idéer utgår alltså från en uppfattning om att makten i samhället är orättvist fördelad mellan män och kvinnor. Tanken om att makten är orättvist fördelad i samhället och att könstillhörighet inte ska påverka en individs möjligheter, är i stort sett det enda som förenar alla feminister. För när man frågar hur en rättvisare fördelning ska uppnås går åsikterna isär. Det gör de också när man diskuterar vilket slutmålet är, d.v.s. hur en rättvis fördelning mellan män och kvinnor ser ut.

Historisk tillbakablick

Feminismen föddes ur upplysningstidens tanke om alla människors lika värde. Under 1800-talet fördes feministiska tankar fram inom ramen för de flesta politiska ideologierna, konservatismen undantagen.

En av liberalismens främsta förgrundsfigurer, John Stuart Mill, argumenterar i Kvinnans underordnade ställning för kvinnors jämställdhet utifrån liberala grunder. Han menar att samhällsutvecklingen hämmas av att förvägra kvinnorna lika rättigheter. Detta eftersom halva befolkningens kapacitet inte tillvaratas. Som medlem av underhuset föreslog Mill 1867 att ordet "man" skulle ersättas med ordet "person" i syfte att ge män och kvinnor lika rösträtt. 

Den socialistiske tänkaren Friedrich Engels menar i Familjens, privategendomens och statens ursprung att orsaken till kvinnoförtrycket finns i den monogama familjen, som baseras på mannens välde och vars ändamål är att avla barn för att föra vidare faderns förmögenhet. Engels föreslår därför att den privata äganderätten avskaffas och att samhället tar över ansvaret för uppfostran.

Under början av 1900-talet ledde kravet på kvinnors lika rättigheter i samhället till att kvinnor fick rösträtt i flera europeiska länder. På 1960-talet aktualiserades feminismen på nytt, framförallt inom olika vänsterrörelser. Idag hör vi ordet feminism titt som tätt i samhällsdebatten och liksom på 1800-talet kommer rösterna från såväl vänster- som högerhåll. Sedan 1990-talet har de flesta politiska partier lagt fram krav på kvinnors jämställdhet och också gjort anspråk på att kalla sig för feministiska. 

En generell kritik

En punkt på vilken många feminister kritiserat andra politiska filosofer gäller hur de dragit gränsen mellan offentligt och privat. De synpunkter man då använt påminner en hel del om de som Engels förde fram. I sin kritik har feminismen vänt sig mot hur man, genom att låta äktenskapet och familjen tillhöra det privata, undviker att göra något åt förtrycket av kvinnor där det är som störst. För familjen fyller åtminstone två funktioner i bevarandet av könsrollerna. Det är familjens barnuppfostran som håller liv i de traditionella könsrollerna. Familjelivet har dessutom cementerat en orättvis fördelning av uppgifter, vilket gör det svårare för kvinnor att hävda sig utanför familjen.

Men feministernas praktiska slutsatser av de här förhållandena varierar alltså. Det finns feminister som hävdar att familjen måste göras till en del av det politiska området, medan andra helt enkelt vill avskaffa familjen som institution!

Likhetsfeminism

Den feminism, som likt Wollstonecraft anser att det är först när kvinnor ges samma rättigheter som män som de traditionella könsrollerna kan upphöra, kallas vanligen likhetsfeminism. Likhetsfeminismen menar att män och kvinnor, frånsett de rent kroppsliga skillnaderna, är lika väl rustade. Eventuella skillnader man ändå kan iaktta är ett resultat av yttre påverkan. Den yttre påverkan kan vara hur flickor och kvinnor påtvingas en handikappande kvinnoroll och orättvis särbehandling som resulterar i att de hamnar i en förtryckt situation. Den medför att kvinnor har lägre löner än män även när de utför samma arbete. Kvinnor ges därtill inte samma möjligheter att utveckla sina förmågor.

Särartsfeminism

Mer radikala feminister menar att det inte räcker med att kvinnor ska behandlas på samma sätt som män. Särartsfeminister ser orsaken till förtrycket som något betydligt mer grundläggande än att det bara skulle vara en fråga om yttre påverkan. De menar att begrepp som frihet, rättighet och rättvisa har skapats utifrån en manlig erfarenhet. Så även om män och kvinnor behandlades lika utifrån dessa begrepp, så skulle kvinnan kvarstå i en förtryckt position eftersom det är männen som definierat begreppen. Begreppen måste därför ifrågasättas samtidigt som andra mer kvinnliga värden, t.ex. känsla och intuition ska uppvärderas.

Särartsfeminismen menar därför att vi inte ska eftersträva en situation där kvinnor och män behandlas lika. Vad vi istället ska göra är att erkänna könsskillnaderna och tilldela den kvinnliga särarten ett lika högt värde som getts den manliga.

-Feminismen som ideologi kommer vi att fortsätta diskutera kring fram till den 8 mars. 

Att leva med skyddade identiteter

13 Feb 2023

Att leva med skyddade personuppgifter kan få omfattande konsekvenser på livets alla områden och påverkar bland annat ekonomi, hälsa, boende, arbete och fritid. Här beskriver vi situationen för kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter, relevant lagstiftning och vilket stöd som finns att få från myndigheter och andra aktörer.

I Sverige lever cirka 14 000 kvinnor och 10 000 män med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Statistik saknas om hur många av dessa som har skyddade personuppgifter på grund av våld från en tidigare partner eller andra familjemedlemmar.

För personer med skyddade personuppgifter kan vardagliga situationer vara svåra att hantera och innebära säkerhetsrisker. Att inte kunna uppge sina personuppgifter gör det svårt, ibland omöjligt, att få tillgång till samhällets service. Konsekvenserna av att få sin post eftersänd kan till exempel innebära att inte få tillgång till hälso- och sjukvård då kallelser uteblir eller försenas.

Det ekonomiska våldet är omfattande och fortsätter även efter uppbrottet från våldsutövaren/-na och efter att skyddade personuppgifter beviljats. Förutom att hela livssituationen försvåras, är det dyrt att leva med skyddade personuppgifter. Flera av kvinnorna kan inte arbeta heltid på grund av fysiska och psykiska skador som orsakats av våldsutövaren/-na. Det är också kostsamt att vid flera tillfällen tvingas flytta. Bristen på stadigvarande boende till kvinnor och barn som lever med skyddade personuppgifter är ett allvarligt problem.

Stöd behövs på kort och lång sikt. Bristande och ojämn kunskapsnivå hos yrkesverksamma kan leda till att våldsutsatta kvinnor och barn inte alltid får det skydd och stöd som de har rätt till. Det finns också en risk att personuppgifterna röjs och att kvinnor och barn hittas.

Flera barn berättar att våldet mot mamman har gjort dem rädda och att rädslan är något de lever med varje dag. Barnen förstår att de måste undvika situationer där det finns risk att deras skyddade personuppgifter röjs. Det innebär både otrygghet och begränsningar i deras liv. Att delta i fritidsaktiviteter eller ha vänner är därför problematiskt. Några av barnen beskriver att det känns som att de ljuger för sina vänner, eftersom de inte kan berätta sitt verkliga namn eller var de bor.

Att behöva flytta på grund av hot eller för att personuppgifter blivit röjda innebär bland annat att bryta upp kamratrelationer. Barnen saknar sina kamrater som de fått lämna bakom sig. De flesta har också fått bryta med släktingar. Många barn beskriver en känsla av ensamhet.

På grund av domstolsbeslut är många barn tvungna att träffa sina pappor, trots att de uppgett att de inte vill det. Umgänge innebär en stor säkerhetsrisk för både barnet och kvinnan som lever med skyddade personuppgifter. Om ett barn inte vill träffa sin våldsutövande pappa behöver det vägas in i domstolsbeslutet.

 

LAGSTIFTNING

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som kan användas för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse.

Det finns tre olika nivåer på skyddet:

Sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En ansökan om sekretessmarkering görs hos Skatteverket som kan registrera detta om det finns risk att en enskild utsätts för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier.

Sekretessmarkering ska göra det svårare för andra att ta del av en persons personuppgifter. Markeringen fungerar som en varningssignal för myndigheter som behöver göra en särskild sekretessprövning innan uppgifter lämnas ut.

För uppgifter av visst slag gäller en generell sekretessbestämmelse för förföljda personer. Uppgifter om en persons bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, eller annan jämförbar uppgift får inte lämnas ut om det av särskild anledning kan antas leda till att den enskilde eller någon närstående kan komma att utsättas för hot eller våld om uppgiften röjs.

 

Skyddad folkbokföring ska beviljas den som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföljelser eller allvarliga trakasserier. En ansökan om skyddad folkbokföring görs till Skatteverket. En person med skyddad folkbokföring kan bli folkbokförd i en kommun även om personen flyttat därifrån, eller i en helt annan kommun.

Den nya adressen registreras inte i folkbokföringen och kan därför inte spridas till andra myndigheter. Post som skickas till en person med skyddad folkbokföring går via Skatteverkets förmedlingstjänst. Uppgifter om att en person har skyddad folkbokföring skickar Skatteverket till andra myndigheter så att detta framgår vid deras hantering av ärenden. Skyddad folkbokföring ska som regel medges för obestämd tid om det inte finns särskilda omständigheter som talar för att skyddsbehovet endast kan förväntas bestå under viss tid. Om skyddet begränsas bör det normalt inte ges för kortare tid än fem år.

 

Fingerade personuppgifter är det starkaste skyddet för personuppgifter och används endast i undantagsfall när alla andra åtgärder inte räcker till. Det innebär att en person får nya identitetsuppgifter såsom namn och personnummer, och att den gamla identiteten tas bort ur folkbokföringsregistret.

Ansökan om fingerade personuppgifter prövas av Polismyndigheten, och ska som regel medges för obestämd tid. En person som har medgivits fingerade personuppgifter får göra ansökan även för ett barn om personen är vårdnadshavare och om det syftar till att skydda barnet från den andra vårdnadshavaren.

 

Konsekvenserna av skyddet, lever brottsoffer med varje dag. Vardagen är garanterat inte alltid säkrare och det finns stora brister kring hanteringen av skyddade personuppgifter i samhället. På många vis blir människor med skydd också flyktingar i sitt eget land.  Detta ämne kommer vi på B K R O att återkomma om.

 

// Zelda

Lågkonjunkturen skördar många offer

25 Jan 2023

/5e09cf6d-24c7-4458-b477-7cd4fae397d8.jpg

Allt sedan pandemins början 2020, har livet blivit svårare i Sverige och övriga omvärlden. Väldigt snabbt stod det klart för många, att landets och länders ekonomier blev viktigare än människoliv. I Sverige infördes visserligen pandemilagar, men man stängde aldrig ner samhället, mest i rädsla för de ekonomiska konsekvenserna för landet.

Hur rätt eller fel Sveriges hantering av pandemin var, kommer det att tvistas om årtionden fram. För onekligen har Sverige drabbats hårt av pandemin, både i antalet döda och smittade, men också i de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Arbetslösheten har ökat, konkurserna har ökat. Men även den fysiska och psykiska hälsan har påverkat befolkningen. 

Lågkonjunkturen, som absolut inte är en följd av Ukraina kriget, utan snarare en reaktion på pandemin, påverkat i stort sett landets alla invånare. Matpriserna har ökat med många procent, vilket gör att hushållsekonomin blir oerhört ansträngd.  Därtill de kraftigt höjda elpriserna , som i sin tur är ett resultat av kriget mellan Ukraina och Ryssland. Detta gör att människor blir ännu mera sårbara i sin vardag.  Människor som redan lever under ansträngda förhållanden får det ännu svårare. 

Förenklat kan man påstå att efterdyningarna av pandemin är lågkonjunkturen, som kommer att skörda många nya offer i sin väg! 

Våldsspiralen kommer tyvärr att öka med den ekonomiska desperationen. Nya och svårare levnadsvillkor, skapar ansträngda relationer och ansträngda familjer. Men fysisk och psykiskt våld kan aldrig ursäktas, inte ens i ekonomiskt bistra tider.

//Ally

B K R O  Kraft Force

 

Barnens vilja i umgänget måste respekteras

15 Jan 2023

Vi har skrivit tidigare om huruvida det är rätt av familjerätten att döma barn till umgänge med pappor som har en historik av våld och övergrepp mot barnen och deras mammor. Vi har läge kritiserat det svenska rättssamhället hållning när principen umgänge till varje pris, nästan alltid råder. Frågan som då blir relevant är, vilka signaler ger detta barnen men också mödrarna? Barn växer upp med ilska, vanmakt och väldigt lite tro på det svenska samhället.

I veckan mördades en liten pojke i Luleå, då pojken tvingades till umgänge med fadern, trots att domstolen konstaterat bristande omsorgsförmåga. Varje dag tvingas ett okänt antal barn till umgänge med vuxna som de är rädda för och med rätta. 

Exemplen från verkligheten är många och skräckinjagande. Barn tvingas gång på gång till umgänge, oavsett vad som ligger till grunden till att barnet inte vill träffa sin pappa. Mamman har i vissa fall kunnat dödats av pappan, ändock dömer domstolen till umgänge, barn och mammor kan ha haft svåra och våldsamma levnadsförhållanden med mannen och pappan, ändå tilldöms pappan umgänge med sina barn. 

Detta är ingenting annat än ett livsfarligt systemfel i det svenska samhället!

Våldet får dessutom långsiktiga konsekvenser. Unizon redovisar att 9 av 10 unga vuxna som tvingats till umgänge som barn, lider av långvariga psykiska men. Barn vittnar att domstolarna aldrig lyssnade på dem, ofta fick de aldrig ens sin röst hörd. 

I Sverige är det domstolar som som beslutar om tvångsumgänge mot barns och mammors uttryckliga vilja. Domstolar som ironiskt nog inte ofta träffar ens det enskilda barnet. Principen umgänge till varje pris råder, där jämställdheten skall råda oavsett bakgrund. Detta gigantiska systemfel, har förstört många barn och kvinnors liv!

I en perfekt värld, mår självklart barnen bäst av att ha umgänge med bägge föräldrarna. Men denna princip kan inte gälla för barn som utsätts för våld och övergrepp, eller tvingas uppleva våld och övergrepp mot sin mamma.

Vi ställer oss bakom följande punkter:

# En förälder som är dömd för upprepat våld eller allvarligt våld mot barnet eller närståendetill barnet skall automatiskt förlora vårdnaden om barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då en förälder är dömd för våld mot barnet eller närstående till barnet.

# Umgänge skall aldrig ske då förälder och barn är placerade på skyddat boende, eller har andra skyddsinsatser från samhället.

# Domstolar skall ha meddelandeplikt och själva behöva tala om för barnet att de dömer till tvångsumgänge och motivera varför.

- Det är hög tid att stoppa tvångsumgänge nu. Det handlar om kvinnor och barns liv.

// B K R O Kraft Force 

Papperslösa kvinnor är osynliga kvinnor

9 Jan 2023

 

Människor gömmer sig av olika anledningar i Sverige. Det kan bero på att ansökan om asyl eller uppehållstillstånd avslagits och att det är omöjligt att återvända till det gamla hemlandet. Det kan också vara så att den gömda kvinnan aldrig ansökt om uppehållstillstånd överhuvud taget. Det är oklart hur många människor som i dag befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd. Klart är att papperslösa människor far illa och riskerar att utnyttjas på olika sätt. De har dessutom få möjligheter att söka stöd och hjälp från myndigheter och sjukvård eftersom de hela tiden riskerar att bli utvisade ur landet.

Klart är också att kvinnor som lever gömda utan papper ofta blir utsatta för våld och sexuella övergrepp av män. Denna grupp av kvinnor har ofta ingen möjlighet att söka hjälp från vare sig kvinnojourer eller myndigheter. Att polisanmäla ett övergrepp är helt omöjligt på grund av hotet om utvisning. Att de lever gömda och helt saknar rättigheter gör att dessa kvinnor befinner sig i en extra utsatt situation som dessvärre utnyttjas av män i närheten. Det kan vara en arbetsgivare som erbjuder svartjobb mot påtvingade sexuella tjänster eller en man som hon har en relation med som misshandlar henne.

De ideella kvinnojourerna tar inte heller alltid emot kvinnor som saknar uppehållstillstånd. En anledning kan vara att kvinnojourerna inte får ersättning av kommunen för papperslösa kvinnor. Ofta krävs att kvinnan kontaktar socialtjänsten som betalar för kvinnans placering på kvinnojourens skyddade boende. Papperslösa kvinnor avstår hellre från att söka hjälp hos myndigheterna än att riskera att bli utvisade ur landet. I dag är den här gruppen kvinnor osynliga i samhället. Eftersom de helt saknar rättigheter är det i princip riskfritt för en förövare att misshandla och våldta en papperslös kvinna. Detta måste få ett slut.

// Zelda

 

Ett Gott Nytt År 2023

31 Dec 2022

Vi önskar alla klienter och läsare  ett Gott Nytt  År 2023. Vi vill också rikta ett stort tack för allt engagemang och stöd under 2022. Må detta år bli ett fredligare år!

 

// B K R O Kraft Force

Jul och nyårshelgerna skapar många tragedier

31 Dec 2022

Vi har skrivit om detta många gånger, och det handlar om tidpunkterna som kvinnor och barn är mest sårbara, med största risken att utsättas för våld.  Det handlar om jul och nyårshelgerna, påskhelgen, midsommaren, semestern och andra religioners olika högtidsstunder. Det är under dessa familjesammankomster som kvinnorna och deras barn, löper största risken att utsättas för våld, ibland med dödlig utgång.

Dessa helger är för många långt ifrån den uppmålade idylliska bilden av familjegemenskap som genomsyras av kärlek och respekt för varandra. För många är helgerna ångest, vanmakt och fysiska och psykiska kränkningar av andra familjemedlemmar. Inga kvinnor och barn förtjänar någonsin våld, hat och kränkningar. 

Vi är mycket medvetna om att ni finns därute och vi finns tillgängliga dygnet runt. Vid våld, tveka aldrig att söka hjälp. Fysiskt och psykiskt våld är förbjudet!

// B K R O Kraft Force, Barn och Kvinnorätts Organisationen

Det som händer i Iran angår oss alla

6 Oct 2022

/0550dcb8-02ca-42c5-b16c-19dc84702df5.jpg

Vi har de senaste veckorna kunnat följa utvecklingen i Iran, efter att en ung kvinna på 22 år, blivit brutalt mördad av den iranska moralpolisen. Hennes namn är Jina Amini, en kurdisk-iransk kvinna, vars liv offrades för att hon bar sin slöja felaktigt, så att hennes hår kom att synas.

Detta blev startskottet för kvinnorna i Iran, att ge sig ut på gatorna och protestera mot ett religöst förtryck som varat alltför länge. Protesterna är nu inne på sin tredje vecka, och minst 52 personer, varav fem kvinnor och fem barn dött i protesterna. Minst 1500 personer har också gripits. 

Kvinnorna protesterar mot förtrycket av deras kön, tvånget att bära slöjor, samt alltför oftast det obligatoriska tvånget att  underordnas i männes värld, där prästerskapet och sharia styr landet. Protesterna sprids som en löpeld över hela världen, där kvinnor i protest klipper av sig sina hår och slänger sina slöjor, som stöd till kvinnorna i Iran. 

För mig som varit i Iran , så kommer många tankar upp och det berör mig mycket. Iran är ett vackert och varmt land och  sällan har jag träffat ett varmare folk och under senare år, har jag upplevt att hoppet har kommit tillbaks hos de yngre generationerna. Jag har anat en längtan efter frihet hos kvinnorna och ingenting har kunat ta hoppet eller drömmen ifrån dem. Så det är definitivt inte en slump att kvinnornas uppror börjat. Jina Amina blev startskottet för denna revolution.

Men så många människor har innan dess fått offra sina liv för denna dröm- Så låt oss heller inte glömma dem; Aborrahman Farrokhzad, Sadegh Sharafkandi, Homayoun Ardalan, Parvaneh Forohar, Dariush Forohar, Mohammad Mokhtari, Neda Agha Soltan och många fler...

Detta är mig veterligen den första feministiska revolutionen i världen, och det är oerhört viktigt att Sverige och omvärlden stödjer deras kamp mot den islamistiska förtryckarregimen i Iran. Det är dags att stå upp för alla kvinnors och flickors rätt att själva bestämma över vad de vill eller inte vill bära, och mest av allt stå upp för alla människors lika värde. 

Det är hög tid att solidarisera med kvinnorna i Iran och deras feministiska revolution. Dom kan och dom vågar, vi kan och vi vågar sluta upp bakom dem.

// B K R O Kraft Force 2022-10-06

  Annah Ally 

En analys av valresultatet

12 Sep 2022

                            /af14f636-6866-45b9-aae5-aa7199b80d0d.jpg

Dagen efter valnatten har kommit, ljuset lyser klart och även valresultatet. Det blir med all sannolikhet ett regimskifte. Det ser ut som en ny regeringskonstillation, på svagaste möjliga grund kommer att ta form. En minoritetsregering ledd av Moderaterna, Liberalerna och KD. Där det är SD som faktiskt är garanten för att ens detta regerings underlag skall kunna formas. 

I den politiska debatten är det viktigt att alltid ha respekt för sina motståndare, för inom politiken så har sanningen, eller definitionen av sanningen två sidor. Detta beror nturligtvis på den politiska åskådningen som man har. Och under detta val så glömdes verkligen ideologin bort, det kom att handla om sakfrågor och indirekt även om rädsla.

Därför var alla politiska partier förlorare i år, utom SD. Även socialdemokraterna gick fram, trots en urusel pandemipolitik, och en misslyckad och stundtals förlamande politik gällande integrationen liksom inte minst rättsfrågorna. Man har inte lyckats bryta framförallt gängkriminaliteten. Men jag tror också att socialdemokraterna har kunnat hämta upp sig till viss del med bytet av partiledare. Det är min uppfattning att Magdalena Andersson är just vad socialdemokraterna behöver, hon blir en samlande och enande kraft och hon blir på många vis en landsmoder och känns inte minst statsmannamässig och är väldigt lätt att gilla. Hon har blivit allt det som socialdemokraterna verkligen behöver och jag är övertygad om att Magdalena Andersson är socialdemokartins andra chans... Det är bara beklagligt att inte Stefan Löfven avgick tidigare, för då hade socialdemokraterna haft en mycket större chans.

Moderaterna kom heller inte att göra det valet som man önskade, man blev inte ens det största partiet utan SD, därmed sagt kommer också en minoritetsregering att överleva enbart på stödet från SD. Frågan är, om verkligen SD kommer att nöja sig med att vara ett stödparti? KD gjorde heller inget bra val, och i SVTs valstudio menade Bush att dom valt att stå tillbaks till följd av Kristerssons regeringsalternativ. Detta var ytterst märkligt, då ett starkt regeringsunderlag hade mått bra av ett starkt valresultat även av KD. Moderaterna vann mycket på rättsfrågorna och folkets vanmakt gällande gängkriminaliteten. Men även det faktumet att Moderaterna alltid mer eller mindre varit hela det konservativa blocket. Även som politisk motståndare, har jag stor respekt för de konservativa värderingarna som Moderaterna alltid repressenterat...

Men nu har den politiska maktkartan ritats om efter valresultatet. Jag tror fullt och fast på att Sverige demokraterna vann mest av allt på det sk "påskupproret". Där det blev mycket tydligt hur segregerat det svenska samhället verkligen är. Där motsättningar kom upp till ytan och blev väldigt tydliga. Genom rädsla och genom missnöje, kunde Åkesson växa. I partiledarutfrågningen som SVT gjorde, så tillstod Åkesson att om Sverige hade haft en fungerande integrationspolitik, så hade aldrig SD funnits. Detta i sig är ett misslyckande för alla politiska partier. Sedan tror jag också att de sociala medierna och de yngre generationerna också var en stor makt och plattform i valet, som framförallt kom att gynna SD. 

Vidare så går det inte att komma ifrån att flertalet partier ändrat den politiska kursen i deras migrationspolitik, till följd av SD. Dessa partier är Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. 

När det gäller Centerns valresultat, så gjorde även de ett sämre val. Jag tror att Lööf tappat vissa väljare till Magdalena och socialdemokraterna. Men framförallt tror jag också att det  handlar om en ideologisk motsättning. Det "gamla" gardet av kärnväljare kan och vill supporta ett konservativt block, medan den moderna väljaren kan välja Lööf för att hon är en ideologisk motståndare till Åkesson. Skulle Lööf avgå under den här mandatperioden, skulle motsättningarna bli uppenbara. Jag tror att en orientering till det konservativa blocket, skulle innebära att centerpartiet kommer att minska. Men just nu är centerpartiet och Lööf en viktig garant för för vår demokrati.

Miljöpartiet tror jag överlevde och växte, mest av allt av taktiska röster. Jag hade önskat att det var på grund av att miljöfrågorna är så viktiga, men sorgligt nog har de fått en underordnad betydelse. Därför är det väldigt viktigt att man skapar en stark profilering på sina frågor. Och att man blir starkare i opposition. 

Även Liberalerna, tog sig in i riksdagen igen, trots att de så sent som i våras varit uträknade. Man gjorde en stark upphämtning, även om många röster som hos miljöpartiet var taktikröster, eftersom bägge sidorna också är beroende av att dom finns kvar i riksdagen. Sedan har också den tillförordnade partiledaren gjort ett bra jobb, och han har visat sig mycket folklig!

Vänsterpartiet minskade också från tidigare valresultat, men även dom kan växa sig starkare i opposition. Men i mina ögon så är dom SDs första motståndare. Även där har partiledaren visat sig mycket stark och har profilerat många viktiga kärnfrågor. 

Min uppfattning är att oppositionen har allt att vinna på att SD har vuxit sig starka, ett starkt ytterhetsparti, ger allt som oftast en stark och enad motståndare. Men just nu, i det krassa dagsljuset, dagen efter valnatten, så är vi alla förlorare tyvärr. Utom just SD. 

En utopi vore, om vi fick till en stark samlingsregering, eftersom vi går mot oerhört oroliga tider. Lågkonjunktur, krig i vårt närområde och inte minst en ökande inflation och arbetslöshet. Skenande mat och elpriser.  Kanske står vi inför den värsta tiden efter krigstiden. För vi behöver enighet och samling kring Sveriges bästa. Men detta kommer dessvärre icke att ske.

Vi behöver ett land i mångfald och vi behöver ett land där alla inkluderas och där alla människor ges samma förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi behöver också ett samhälle som värnar om de mest utsatta. 

2022-09-12

Zelda Boudine Strömbäck

 

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

B K R O

Kraft Force

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts

Organisationen

B K R O Kraft Force

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

 

www.bkrokraftforce.me

www.bkrobarn.eu

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg

 

Facebook

 

/deep-red-by-nemling-on-deviantart.jpg