Blogg

 

 Hej

Välkommen till vår blogg, som skall handla om vårt arbete, 

som handlar om att tillvarata barn och kvinnors rättigheter.

Framförallt arbetar vi om bättre villkor för bättre villkor

och lagar som stärker och skyddar.

Vi arbetar för att aktivt tillvarata utsatta kvinnor och

barns rättigheter.

Kvinnorättsfrågor får aldrig bli ett särintresse, detta då vi lever

i en mycket avancerad samhällsstruktur, där vi inte skall

acceptera något annat än att vara jämlikar.

För vi vet att barn och kvinnofrågor blir ett särintresse.

Vi arbetar för kvinnor och barns rätt till frihet och fred.

Framförallt rätten till ett värdigt liv.

Denna blogg handlar om våra tankar och visioner.

 

 / B K R O, Barn och Kvinno rättsorganisationen

 

Sida 2

Sverige behöver en ny plattform i arbetet med kvinno och barnrättsfrågor

2 sep 2017

Kvinnor i Sverige och världen över, brottas med samma problematik och det är främst att vara det svagaste könet. Våldet drabbar kvinnor i alla samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Förövarna går nästan alltid fria – även i Sverige.

Kvinno och barnrättsfrågor är fortfarande 2017 eftersatta, då komplexiteten i utsattheten är svår. Vårt lands lagar skyddar inte alltid, utan den skapar ofta gigantiska fällor.

Exempel på detta är ofta vårdnadsfrågor, där strävan efter jämlikhet gör att statistiken är viktigare än faktiskt barnets bästa. Detta är också vad Sverige påstår sig vara världsbäst på, nämligen barnperspektivet. Vidare så styrs mycket av arbetet med kvinnor och barn av SoL, som genom att vara en ramlag kan både rädda och stjälpa. 

Utsatthet skapar ofta mycket komplikationer. Som kvinna är du oftast  utlämnad i ett destruktivt förhållande och du är allt som oftast även isolerad av din partner. Med detta kommer ofta även ekonomisk utsatthet. I med detta blir kvinnan också orörlig och rädd att bryta den negativa spiralen, just för att hon inte kan klara sig ekonomiskt. Hon är rädd att inte klara den ekonomiska försörjningen av sig själv och barnen. Denna rädsla blir också en black om foten och får många kvinnor att stanna kvar i våldsamma och destruktiva förhållanden. Det är också väldigt svårt att finna bostäder då kvinnorna oftast inte är självförsörjande i början och många kan också ha betalningsanmärkningar. Tillsammans är detta faktorer som bygger på kvinnornas utsatthet. Ingen bostad och osäkra ekonomiska förhållanden gör att kvinnor många gånger inte vågar ta steget till frihet.

För fattigdom kostar mycket liksom inte minst utsattheten på bostadsmarknaden. Detta gör att kvinnan förringas och hennes självkänsla som redan var dålig kan elimineras helt. För att vara fattig kräver ofta en stark person, annars kan utslagningen vara ett faktum.

Därför är vår undran följande, är detta ett Sverige som vi vill ha? Där dom utsatta inte prioriteras och där människor allt som oftast döms efter sin kreditvärdighet? Först och främst är det en skyldighet som varje civilisatoriskt och demokratiskt samhälle har, att skydda dom utsatta och svaga i vårt samhälle.

Vi behöver förändra vårt förhållande till utsatthet och vi behöver arbeta på att finna hållbara lösningar, där kvinnor och barn får en möjlighet till en framtid.

 

B K R O Kraft Force, Barn och kvinnorätts organisationen.

 

                                                     /ros.jpg

Hedersproblematiken

8 aug 2017

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas. 

Hedersrelaterat våld och handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

 

                                         /aprikosa-rosor.jpg

Hedersförtryck och religiositet

Ungdomsstyrelsen uppskattar utifrån en enkätundersökning år 2009 att cirka 70 000 individer i åldern 16-25 år i Sverige upplever begränsningar i förhållande till äktenskap och/ eller att familjen ställer upp villkor för val av partner. Detta gäller 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Enligt studien är det betydligt vanligare med begränsningar i valet av framtida partner i familjer med utländsk bakgrund jämfört med familjer med svensk bakgrund. Flickor med utländsk bakgrund är de som i störst utsträckning uppger att de har begränsningar eller villkor.

Forskning visar ett samband mellan religiositet och hedersrelaterat våld och förtryck; dock finns inget samband mellan våldsutövandet och någon specifik religion. Hedersförtryck förekommer med andra ord inom många kulturer och religioner.

Hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld diskuteras ofta som en fråga om mäns våld mot kvinnor. I likhet med mäns våld mot kvinnor i nära relationer är den kontroll som de våldsutsatta utsätts för av förövarna stark och kontrollen begränsar handlingsfriheten i både det privata och det offentliga. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer utförs främst individuellt och fördöms kollektivt, medan hedersrelaterat våld utförs kollektivt och våldet är i vissa fall socialt accepterat inom en begränsad gemenskap.

FN:s och den svenska regeringens definition

Heder definieras av FN som en del av en traditionell familjeideologi, vilken dikterar villkor för kvinnors sexualitet och familjeroll. Identiteter och handlingar som bryter mot dessa normer, exempelvis otrohet, sex före äktenskapet, att umgås med ”fel” personer och i vissa fall även att bli våldtagen, kan ge upphov till starka sanktioner och även dödligt våld.

Den svenska regeringen har tagit initiativ till en rad utredningar, kartläggningar och forskningsinsatser på området. Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, är att det liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan drabbas.

Dold utsatthet

Våldets kollektiva karaktär medför att gränserna mellan offer och förövare blir otydliga; de som medverkar till förtrycket kan själva vara utsatta, exempelvis mödrar och unga män som upplever ett tryck att sätta familjens rätt framför individens. Benämnandet av unga kvinnor som offer och invandrande män som våldsverkare riskerar dessutom att dölja andra personers våldsutsatthet. Här bör särskilt hbtq-personers utsatthet för hedersrelaterat våld nämnas. En intervjustudie från RFSL Ungdom och ALMAeuropa visar på en näst intill total avsaknad av skyddsnät för personer som drabbas av hedersvåld på grund av sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Detta är dock områden där forskning till stor del saknas, och mer forskning behövs också när det gäller hur socialtjänsten och andra myndigheter bemöter våldsutsatta som lever med en hedersproblematik eller riskerar att giftas bort mot sin vilja.

 

 

/aprikosa-rosor.jpg

Hedersrelaterat våld

16 jul 2017

FN:S DEFINITION AV HEDERSRELATERAT VÅLD

"Honour is defined in terms of women’s assigned sexual and familial roles as dictated by traditional family ideology. Thus adultery, premarital relationships (which may or may not include sexual relations), rape and falling in love with an ‘inappropriate’ person may constitute violations of family honour."

 

                                    /aprikosa-rosor.jpg

 

Begreppet heder

Inom forskningen finns ingen konsensus kring begreppet heder. Forskare har diskuterat hur hedersnormer inverkar på våldsutövning och hur dessa normer kan kopplas till andra makthierarkier, som kön, klass och status. 

Den svenska debatten om hedersrelaterat våld och förtryck 

I den svenska debatten om hedersrelaterat våld och förtryck har våldet, i likhet med FN:s definition (se faktaruta), till stor del tolkats utifrån dess motiv, inte utifrån våldshandlingen i sig, vilket vanligen görs vid våldsbrott. Debatten har förts både inom ramen för integrations- och jämställdhetsfrågor. Våldet och utsattheten framställs som olika problem som kräver olika lösningar beroende på vem som är offer och vem som är förövare. Tvångsäktenskap och könsstympning betraktas ofta som former av hedersrelaterat våld och förtryck, men diskuteras även som egna problem- och kunskapsområden.

Inom forskningen saknas både en vedertagen definition kring hur hedersbegreppet ska förstås, samt kunskap om förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Det har diskuterats huruvida hedersrelaterat våld verkligen utgör en särskild typ av våld, eller enbart skiljer sig från mäns övriga våld mot kvinnor genom sitt kollektiva uttryck. Det finns även forskare som menar att begreppet i sig saknar vetenskapligt och analytiskt värde och väljer att tolka våld och förtryck i termer av mäns våld mot kvinnor. Att våldet har sin grund i en patriarkal maktordning är forskningen dock i stort sett enig om.

Heder som kultur

Forskning om heder har bland annat lyft fram hur föreställningar om hederskoder skapar makthierarkier. Heder har bland annat tolkats som en manlig rättighet att bli behandlad som jämbördig. Personlig, medfödd heder kan därmed inte ”utökas” utan enbart avta och eventuellt återupprättas. Utifrån detta perspektiv handlar heder således om anseende: att betraktas som jämbördig och hedervärd – en kvalitet som definieras av omvärlden. Forskning om hederskoder har visat hur heder i vissa sociala kontexter ses som ett strikt manligt privilegium från vilket kvinnor är exkluderade.

Däremot kan kvinnor genom ett ”ärbart”, främst sexuellt, beteende upprätthålla eller reducera familjens heder. Hedersrelaterat våld mot kvinnor uppstår enligt denna forskningsansats som en återerövringsteknik när heder anses ha tagits från familjen genom kvinnans beteende. Forskning som betonar hederskoder har härlett dessa inte till specifika religioner utan till särskilda kulturer med geografiskt ursprung främst i Medelhavsområdet och Asien.

Intersektionalitet – hedersbegreppets flytande betydelse

Det finns även forskare som menar att heder inte har någon fast definition och att ett kulturellt fokus på våldet riskerar att leda till att kvinnors rättigheter ignoreras och att minoritetskulturer stigmatiseras. En kulturalisering av våldet riskerar att utgöra eller befästa ett slags rasistisk ordning där majoritetsgrupperna ses som civiliserade och moderna, medan invandrade män, i synnerhet muslimer, ses som kvinnoförtryckare. Genom att i stället referera till en mängd andra faktorer såsom klass, status och etnicitet förändras hederns betydelse. Heder kan på det sättet tolkas i både materiella och immateriella termer, genom att kopplas till ekonomi och egendom liksom kontroll över kvinnan och/eller släkten. Vilka handlingar som sanktioneras för att återupprätta hedern kan enligt detta intersektionella perspektiv förändras över både tid och plats. 

Heder i historisk kontext i Norden

Om hedersvåld definieras som kontroll av (främst) kvinnors sexualitet eller beteende, är detta ett fenomen som förekommer i många länder, om än på olika vis. Historiker har visat att värden som heder och skam har spelat en stor roll för att kontrollera individen även i svenska och nordiska samhällen; en kontroll som främst utövades och upprätthölls av staten via lag, rätt och kyrka, varför privat upprättelse av heder inte alltid har behövts. Genom historien har dock många privata våldshandlingar som barnamord, självmord vid utomäktenskaplig graviditet, dueller samt självmord vid ekonomiska bekymmer tolkats i termer av heder och skam.

 

                                         /aprikosa-rosor.jpg

Att förstå våldspiralen

7 jul 2017

Våld i nära relationer kan anta många former. Det kan vara både fysiskt och psykiskt, sexuellt och materiellt och blir ofta allvarligare ju längre relationen pågår. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot försöker förövaren kontrollera och utöva makt över den som utsätts för våldet.

Isolering och anpassning

Våldsutövningen kan liknas vid en process där den som är utsatt i allt högre grad anpassar sig till en vardag som präglas av våld. Anpassningen leder ofta till isolering och ökat beroende av förövaren. Att det förekommer perioder utan våld gör att det går att bibehålla en förhoppning om att relationen ska förbättras och att övergreppen ska upphöra.

Om våldet fortsätter och blir grövre/mer frekvent kan anpassning och normalisering bli en överlevnadsstrategi. En psykologisk nedbrytningsprocess skapas där den utsattas självkänsla och självförtroende gradvis försämras. Det är inte ovanligt att den som utsätts förvåld internaliserar de motiv som förövaren anger för sin misshandel. Internalisering innebär att offret tar över förövarens verklighetsuppfattning. 

Begränsningen av livsutrymmet och handlingsfriheten sker gradvis och innebär att nätverket av vänner, släkt och bekanta blir allt mindre. Förövarens bild av relationen blir den dominerande.

I en nära relation kan det fysiska våldet ta sig uttryck i form av allt från knuffar, slag, sparkar, stryptag eller kvävningsförsök till användandet av olika vapen. Förövaren väljer ofta medvetet att rikta aggressionerna mot särskilda delar av kroppen så att blåmärken och andra skador inte ska upptäckas av utomstående. Våldet kan även ge upphov till skador som inte går att dölja, som frakturer, ögonskador, rivmärken, blåmärken och sår på exponerade delar av kroppen.

Sexuellt våld

Ibland utövas det sexuella våldet i samband med ett misshandelstillfälle. Gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex riskerar då att bli oklara för den våldsutsatta som tvingas vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande. Sexuellt våld innebär allt från ovälkommen beröring till att tvingas utföra sexuella handlingar eller utsättas för sådana, inklusive våldtäkt, eller att bevittna olika former av sexuella handlingar. Offret kan också fotograferas eller filmas i ett sexuellt syfte mot sin vilja.

Psykiskt våld och hot om våld

Olika former av isolering, verbala kränkningar, känslomässig utpressning, skambeläggande samt utnyttjande av barnen för att få kontroll över den andra föräldern är exempel på psykiskt våld i nära relationer. Det psykiska våldets nedbrytande konsekvenser i kombination med att förövaren växlar utövandet av våld med ömhet och kärlek gör det oförutsägbart. Det blir därmed väldigt svårt att värja sig emot. Växlingen mellan våld och värme leder ofta till att den utsattas känslomässiga band till förövaren stärks medan självförtroendet och självkänslan påverkas negativt, något som gör det svårare att ta sig ur relationen.

Hot kan även riktas mot barn, husdjur eller nära vänner. Stalkning och andra trakasserier är ytterligare exempel på psykiskt våld.

Materiellt våld

Våldet kan även bestå av materiell skadegörelse, exempelvis att förövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet. Den utsatta personen kan också tvingas att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Förövaren kan också kontrollera ekonomin och materiella tillgångar för att på så sätt öka isoleringen, utsattheten och göra det svårare att lämna relationen.

Särskild sårbarhet – ett verktyg för förövarens våldsutövande

Våldsutövandet och formerna för maktutövning i en nära relation präglas av förövarens och den våldsutsatta personens position i samhället. Vissa personer kan vara särskilt sårbara som en följd av diskriminering och marginalisering, olika former av funktionsnedsättning eller missbruk. Våldsutövandet mot särskilt sårbara personer riktar ofta in sig på just dessa faktorer. Till exempel kan förövaren utnyttja att offret har ett funktionshinder genom att undanhålla mediciner eller utöva fysiskt våld mot delar av den utsattas kropp som redan gör ont.

För att till fullo förstå vad våld i nära relationer och dess specifika uttryck innebär är det därför av stor vikt att ha en förståelse för det sammanhang, både det individuella och det samhälleliga, som övergreppen begås inom. 

 

 

 

                                              /aprikosa-rosor.jpg

Fakta om psykisk misshandel

28 jun 2017

Psykisk misshandel är återkommande dåligt bemötande i syfte att dominera, kontrollera, kränka, förödmjuka den man utsätter. Psykisk misshandel är skadligt för den utsattas psykiska och fysiska hälsa och skadar självkänslan allvarligt och på lång sikt.

Psykisk misshandel är en form av psykisk och känslomässig tortyr. Vissa av teknikerna känns igen från tortyrfängelser runt om i världen, t.ex att växla mellan värme och våld, hot att skada den utsattes närmaste, flera timmars förhör med absurda anklagelser, presentera lögner för att manipulera fram vissa svar och ”erkännanden”, vredesutbrott, nedsättande tillmälen. Det är en form av hjärntvätt och har aldrig någonting med kärlek att göra.

Psykisk misshandel är det första steget till fysisk misshandel. Nästa steg kan bli att slå på föremål eller att de verbala angreppen börjar förekomma inför andra människor innan misshandlaren slutligen attackerar sin partner fysiskt. Den psykiska misshandeln fortgår sedan parallellt med den fysiska misshandeln. Det finns också misshandlare som enbart misshandlar psykiskt.

Psykisk misshandel skadar den utsattes självkänsla och självtillit allvarligt. På sikt kommer den utsatta att tvivla på sitt omdöme och till och med sitt människovärde. Att förlora sitt jag är att bli bestulen på det viktigaste en människa har.

Psykisk misshandel skadar din hälsa allvarligt. Att leva under den stress det innebär att ha en vardag fylld med kränkningar och otrygghet orsakar en hälsofarlig stress. Det kan ge fysiska symtom som högt blodtryck, magsår, huvudvärk, muskelvärk, mag-tarmproblem. Det kan också orsaka psykisk ohälsa som depression, panikångest, sömnrubbingar, ätstörningar och självmordstankar.

Det starka band som ibland skapas mellan parterna i ett misshandelsförhållande är ingen kärlek utan en bindning som beror på känslomässigt beroende. Den utsatta blir alltmer beroende med tiden då hennes självkänsla minskar.

Misshandeln trappas nästan alltid upp. Misshandlaren förändrar sällan sitt beteende då han väl börjat misshandla.

 

                                        /ros-5.jpg

Om kvinnomisshandel

27 jun 2017

Var 16:e dag i snitt dödas en kvinna i Sverige av sin partner och/eller sin ex.partner. De flesta kvinnomisshandelstillfällen sker inom hemmets väggar. I Sverige polisanmäls c.a 20.000 fall av kvinnomisshandel, varav c.a 2.000 leder till fällande domar. Att så pass få fall går till domstol beror snarare på att polisens resurser inte räcker till än att som en del s.k mansgrupper påstår att det är falska anmälningar. Mörkertalet är enormt stort. Kriminologen Leif G W Persson har uppskattat att det förekommer c.a 300.000 kvinnomisshandel per år i Sverige.

- Idag börjar vi åter publicera en serie om kvinnomisshandel i olika former och konsekvenserna av denna.

 

// B K R O Kraft Force

 

                                       /ros.jpg

Detta är våld

17 jun 2017

Psykiskt våld är att bli hotad eller att närstående (även husdjur) blir hotade. Att bli kallad kränkande och nedvärderande saker, blir kontrollerad eller isolerad är också psykiskt våld.

Fysiskt våld är exempelvis att bli slagen, sparkad, ör-filad, knuffad och att bli utsatt för strypgrepp.

Sexuellt våld är att bli tvingad att vara med i, eller se på, sexuella handlingar mot sin vilja.

Materiellt eller ekonomiskt våld är att få familjens saker, personliga ägodelar eller barnleksaker sönderslagna. Det kan också vara att inte få bestämma över sina egna pengar.

 

                                          /ros-4.jpg

Ramadan Mubarak

27 maj 2017

 

                                         

                                          

 

 

 

 

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och idag börjar den heliga fastemånaden för alla muslimer i landet och världen över. Det är en speciell månad och en helig månad, en månad av fred och frid.

Därför vill vi passa på att önska Ramadan Mubarak!

 

// B K R O Kraft Force

Fakta om trafficking - människohandel.

4 maj 2017

Trafficking, eller människohandel, kallas ofta vår tids slaveri. Det förekommer över hela världen både inom, och mellan, länder. Under de senaste decennierna har den brottsliga verksamheten ökat. Alla länder berörs på olika sätt och påverkas av handeln. Människohandel innebär att en person förflyttas och transporteras och genom otillbörliga medel, exempelvis hot eller tvång eller på annat sätt, utnyttjar en persons utsatta läge. Syftet är att utnyttja personen exempelvis genom slavarbete eller för sexuella ändamål.

Slaveri är ett globalt problem. Det vanliga är att personer från fattiga länder förs till rika länder, där efterfrågan finns, s.k. destinationsländer. Men det finns även en annan ström där personer förs från landsbygden till större städer. I Europa är vanliga destinationsländer Österrike, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Storbritannien och Frankrike. Personer som faller offer för människohandel är ofta mycket utsatta. Trafficking är idag den näst största organiserad brottsligheten i världen och enligt FN omsätter slavhandeln 32 miljarder dollar årligen. Europa uppges ha högst antal sexslavar per capita i världen, enligt Siddharth Kara, författaren till " Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery."

Trafficking drabbar främst kvinnor och barn.

Människohandeln drabbar miljontals människor, mestadels kvinnor och barn. En del menar att det aldrig någonsin funnits så mycket slaveri som idag och Walk free foundations, Global Slavery Index, uppskattar att så många som45,8 miljoner befinner sig i en slaverisituation. Globalt beräknas cirka 1,2 miljoner barn vara offer för människohandel för sexuella ändamål. Människohandel kan ske för olika utnyttjandesyften; organhandel, adoption och slavarbete. Huvudparten av all människohandel sker för sexuella ändamål och står för ca 60- 70 % av all människohandel. Av dem är ca 95 % kvinnor och barn. Ca 15 % av människohandelsoffren är män och de utnyttjas till största delen som arbetskraft. Handel med barn för sexuella syften, barnsexhandel, är ett globalt problem. Barnsexhandel omfattar också barnsexturism som innebär att människor från rika länder åker till fattigare länder och begår övergrepp mot främst barn och kvinnor.

Svårt att uppskatta antal offer

Det saknas resurser för att göra exakta och heltäckande bedömningar av hur många människor som blir offer för trafficking. Det är därför svårt att sätta nummer på hur många offer som finns, men myndigheter och organisationer uppskattar att traffickingen ökar. Enligt FN-organ uppskattas att 880 000 människor som utnyttjas i människohandel i Europa och därmed skulle ca 700.000 vara för sexuella ändamål. Ser vi till antalet registrerade fall av människohandel dvs personer som haft kontakt med myndigheter rapporterade EU kommissionen 10 998 offer för människohandel i de olika EU länderna 2012.  Mörkertalet är stort. Siffror som visar omfattningen av prostitution i världen ger en fingervisning om att problemet är större än vad som framgår av statistiken. Många i prostitution är misstänkta traffickingoffer. Prostitutionssystemet i sig innebär våld mot kvinnor och att sexhandel är laglig i många länder leder till ökad efterfrågan. I länder utan sexköpslag har polisen inga verktyg för att ingripa där handeln sker.

Trafficking och sexhandel i Sverige

Sverige uppgav i början av 2000-talet siffran för möjliga traffickingoffer till 400-600 personer. Idag menar Rikspolisstyrelsen att det är svårt att uppskatta. Möjligheten att identifiera offer är starkt kopplad till polisens resurser. Ju mindre resurser som läggs på arbetet mot trafficking, desto mindre fall avslöjas. De senaste siffrorna tyder på att de flesta offren för människohandel i Sverige – 62 % – kommer från andra EU-länder (främst Rumänien, Bulgarien, Ungern och Litauen). Bland länder utanför EU kommer de flesta från Nigeria. Mellan 2009-2013 gjordes 46 anmälningar om människohandel för sexuella ändamål gällande barn under 18 år. Antalet anmälda sexköp har de senaste åren, enligt polisens rapporter , legat på ca 600 per år.  Innan sexköpslagen infördes 1999 uppgavs att 12,5% svenska män betalat för sexuella tjänster. I den senaste siffran publicerad 2015 uppges 7.5% av svenska män mellan 18-65 år ha betalat för sexuella tjänster någon gång under sitt liv och 1 % under det senaste året. Statistik visar vidare att 80 % av svenskarnas sexköp sker utomlands och ca en tredjedel under tjänsteresor. En stor del av statistiken från Länsstyrelsens rapport – Prostitutionen i Sverige 2014 - En omfattningskartläggning  baseras på befolkningsundersökningar vilket innebär stora kunskapsluckor. Befolkningsundersökningarna används för att få fram siffror på antalet sexköpare, antalet personer i prostitution med mera. Ett stort problem med dessa undersökningar är att alla personer som befinner sig i prostitution i Sverige inte är svenska medborgare och därför inte omfattas av dessa undersökningar. Detta gäller även kvinnor i institutions-, kriminalvård eller som har intellektuella funktionsnedsättningar. I Länsstyrelsens rapport framgår att internet har blivit en betydande arena även för sexköp, annonserna för nätprostitution har ökat drastiskt.  Antalet personer bakom annonserna som faktiskt säljer sex uppskattas vara relativt konstant i Sverige. Prostitutionen på gatan uppskattas ha mer än halverats sedan 1995 och ligger nu på ca 200-250 kvinnor. Polisen släppte en lägesrapport om Människohandel för sexuella och andra ändamål 2016.

 

Källa; For fair sex - Against Trafficking.

En berättelse från verkligheten.

5 apr 2017

Under många år har vi kommit i kontakt med kvinnor med mycket skilda livsöden men med ett gemensamt och detta är utsatthet. För några år sedan kom jag personligen i kontakt med en kvinna som färdades långt för att träffa mig och be mig om hjälp. Det första som slog mig var hennes extrema utsatthet. Hon hade kommit från ett afrikanskt land, medtagen av en man som hon inte ens visste namnet på. Han hade lovat henne ett liv och ett hem. Denna kvinna lämnade sina barn för tanken på en framtid i väst, men hon visste inte ens vilket land hon skulle resa till. Hon trodde sade hon att det var USA.

När hon kom hit, så visste hon inte ens att hon befann sig i Sverige och hon hade heller aldrig hört talas om Sverige. Hon bodde tillsammans med mannen i ett hotellrum i Stockholm, där han blev allt mer introvert och våldsam och krävde varje dag sex av henne. När hon en dag mot sin vilja blivit tvingad till sex, så sade hon till mannen att hon skulle ringa polisen om han inte tog henne med till hans hem.

Nästa dag när hon vaknade, var mannen borta och alla hans saker samt hennes pass. Hon gick ner till hotellreceptionen och anmälde att hon blivit övergiven av mannen som tagit hennes pass. Receptionisten ringer inte polisen utan en taxi som tar henne till migrationsverket i Solna för att söka assyl.

Redan där gick allt fel, då en polisanmälan skulle ha gjorts, istället trodde hon att hennes möjlighet bara var att söka assyl och på dessa grunder beviljas mycket sällan assyl. Efter tre avslag på sin assylansökan kom hon till oss i mycket dålig form. Vi gjorde en ny överklagan som ej beviljades och hon försvann för att senare återkomma i ännu dåligare skick då hon tvingades till att sälja sig själv. Med gemensamma krafter kunde hon vända sitt liv och allt var bättre för en tid. 

Men så kom den nya lagen som trädde i kraft sommaren 2016, som ställde alla assylsökanden som hade fått tre avslag på sina assylansökningar utan varken boende eller dagersättning. Detta skapade ett enormt kaos, då de flesta gick under jorden och med detta så kom många av dessa människor att utnyttjas och för många kvinnor återstod prostitution som möjligheten att överhuvud taget överleva. Vår klient drabbades hårt.

Så med detta sagt, det finns alltid bakomliggandes orsaker till varför någon väljer att prostituera sig. Livet är långt ifrån enkelt. Livet är många gånger skoningslöst.

 

// B K R O Kraft Force

 

                                               /bkro-ros.jpg

 

                                            

Om prostitution

5 apr 2017

Könshandel är inget nytt för vår tid. Den är en del av allt sexuellt utnyttjande och övergrepp mot framför allt kvinnor och barn som pågått genom historien. Men könshandeln har också förändrats – i takt med att all handel genom historien har förändrats. När allt annat industrialiserats har även könshandeln blivit en industri – en världsomspännande mångmiljardindustri; delvis laglig, men ofta också styrd av kriminella organisationer.
   Idag är könshandeln en av världens största och mest lönsamma industrier. Där ingår gatuprostitution, bordeller, ”massageinstitut”, striptease, människohandel för sexuella ändamål, sexklubbar, telefonsex, barn- och vuxenpornografi, postorderfruar och prostitutionsturism – för att bara nämna några av de vanligaste exemplen.
Invisible square for the layout
Kvinnoförtryck


Den bakgrunden kan vara bra att tänka på, när vi ser hur prostitutionsglorifierande kändisar och andra ”tyckare” i tidningar, i tv och på nätet beskriver prostitution som nåt sexuellt ”frigjort”, eller till och med som ”kvinnors rätt att göra vad de vill med sin egen kropp”.
   Prostitutionsglorifierarna framställer ofta prostitution som nåt som bara rör just den kvinnan och just den mannen, just där och just då, som om de var helt isolerade från allt och alla – som om prostitutionen befann sig i ett vakuum, opåverkad av samhällets alla könsnormer och könsstrukturer. De ser inte, eller vill inte se, att prostitution handlar om sexualisering av makt. Makt utifrån kön, makt utifrån klass, makt utifrån etnicitet.
   Prostitution existerar ju, som allting annat, i ett sammanhang.
Och prostitutionen påverkar i sin tur – inte minst synen på kön i samhället.
Invisible square for the layout
Puritansk sexualtradition


Prostitution kommer ur en puritansk sexualtradition, där endast mannens sexualitet räknades. Hustrun respektive ”horan” skulle finnas till hands för den heterosexuella mannen.
   Själva grundförutsättningen för prostitution i sig är just förväntningen att den som blir prostituerad inte vill ”ha sex”. Prostitution utgår från köparens sexualitet. Prostitutionsköparen beställer och betalar för det som han vill göra, eller få gjort. Hennes eventuella sexualitet ”köps bort”. Det är just för att ”sexet” i prostitutionen endast utgår från köparen, som den prostituerade får betalt.
Invisible square for the layout
Förövare & prostitutionsglorifierare


När vi skriver om köparna i prostitutionen skriver vi nån gång ”torskar”.* Men oftast beskriver vi dem som prostitutionsförövare. Det gör vi för att visa på likheten med andra sexualbrottsförövare. Vi vill inte medverka till att förringa vad de gör.
   De som bagatelliserar prostitution och de följder prostitutionen får, och som framställer det som ”sexarbete”, de skriver vi också om utifrån vad de faktiskt gör: prostitutionsglorifierare.
Invisible square for the layout
Män köper kvinnor


Vi skriver dessutom ”man” när vi talar om prostitutionsköparen och ”kvinna” när vi skriver om den som blir prostituerad. Det gör vi eftersom den absolut vanligaste formen av prostitution, i Sverige liksom i resten av världen, är att män köper kvinnor.
   Det är svårt att veta i hur stor utsträckning de också köper barn, för mycket prostitution handlar om män som köper tonårsflickor – som då oftast inte räknas som barn, även om de faktiskt är det.
   Att män köper män i prostitution är inte alls lika vanligt, men det är ändå den näst vanligaste formen av prostitution. Även då är det vanligt att män köper nån som är barn, eller på gränsen till barn. Betydligt mer ovanligt är att kvinnor köper män, och allra mest ovanligt är att kvinnor köper kvinnor. Men alla formerna existerar.
   Och självklart är vi emot prostitution i alla dess former.
Invisible square for the layout
De flesta män är inte prostitutionsförövare


Att vi skriver om prostitutionsförövare som ”män” betyder däremot inte att vi tror att alla män är eller skulle vilja vara prostitutions- förövare. De undersökningar som finns om hur många män i Sverige som utnyttjat prostituerade är inte helt säkra, men en aktuell siffra idag är ungefär var 12:e (se argument 30). De allra flesta män är alltså inte prostitutionsförövare.
   Tyvärr är det trots det alldeles för få män som tar avstånd från prostitutionsköp när de är tillsammans med manliga vänner och arbetskamrater.

 

Om prostitution och människohandel

27 mar 2017

Vi skall idag börja en ny serie som handlar om prostitution och människohandel. Där vi i flera veckor skall analysera och debattera detta. 

Enligt svensk lagstiftning är köp av sexuella tjänster förbjudet. Att sälja sexuella tjänster är däremot inte olagligt.

Utvecklingen av internet och mobiltelefoni har förenklat förmedlingen av sexuella tjänster. Det gäller såväl vuxna som barn och unga. När det är fråga om barn och unga som får ersättning för sex brukar man tala om sexuell exploatering, som även innefattar människohandel för sexuella ändamål. Omfattningen av prostitution och människohandel är svår att fastställa eftersom det till stor del är dolda företeelser

Personer med erfarenheter av att sälja sex eller som är utsatta för människohandel är en heterogen grupp som lever under mycket varierande villkor, har individuell problematik och olika stöd- och hjälpbehov.

Internationella kvinnodagen.

8 mar 2017

I dag är internationella kvinnodagen och med detta infinner sig motstridiga känslor i mig, ena sidan är jag stolt att vara kvinna men å andra sidan i ett bättre samhälle skulle inte nödvändigheten finnas i att ha en internationell kvinnodag. Kvinnors intressen skulle inte vara särintressen och vi skulle ha en annan status och andra rättigheter. För sanningen är att vi lever i männens värld och vi har lång väg att gå. Jag föddes aldrig till feminist, utan livet och mina erfarenheter formade mig till en feminist och kämpe.

Jag läste under morgonen olika artiklar relaterade till den internationella kvinnodagen, i en artikel stoltserade man med en undersökning gjord i USA, som visar att Sverige är världsbäst på kvinnofrågor och att detta är ideal landet för kvinnor. Jag skulle med bestämdhet hävda det motsatta. Vi valdes också förra sommaren in i FNs säkerhetsråd med slogan att Sverige är världsledande i kvinnofrågor. Efter en rekorddyr kampanj. Jag skulle vilja säga att med mina erfarenheter, så anser jag vår svenska modell som ett hån mot alla utsatta kvinnor. För vår svenska lagstiftning blir alldeles för ofta dödsfällor för utsatta kvinnor. Just för att Sveriges strävan efter jämlikhet präglar hela vår lagstiftning. Det är oerhört bra att kvinnor lyfts fram och att kvotering kan användas. Det är bra att kvinnan lyfts fram på ett annat sätt idag än tidigare. Ändock är vi så långt ifrån ett rättvist och jämlikt samhälle. Så länge som vårt samhälle inte kan hjälpa och beskydda de mest utsatta grupperna i samhället, pga komplexiteten i vår lagstiftning, så är vi kvinnor bara ett särintresse och fortfarande de som förlorar mest. 

 Det har alltid funnits en historisk obalans i maktrelationerna mellan män och kvinnor, förvärrade av ökande ojämlikhet inom och mellan olika samhällen och länder, leder till ökad diskriminering av kvinnor och flickor. Runtom i världen missbrukas tradition, kulturella värden och religion för att inskränka kvinnors rättigheter, befästa sexism och försvara kvinnofientliga seder.

Kvinnors lagliga rättigheter, som aldrig varit jämlika med männens på någon kontinent, eroderas vidare. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar ifrågasätts och undergrävs. Kvinnor blir rutinmässigt måltavlor för skrämseltaktik och trakasserier såväl i cyberrymden som i det verkliga livet. I de värsta fallen bygger extremister och terrorister sina ideologier kring kvinnors underkastelse och utsätter dem för sexuellt och könsbaserat våld, tvångsäktenskap och reellt slaveri.

Trots vissa framsteg är det fortfarande män som innehar de ledande positionerna på spelplanen, och det ekonomiska lönegapet ökar tack vare gammaldags attityder och inrotad manlig chauvinism. Vi måste förändra detta genom att stärka kvinnor på alla områden, låta deras röster höras och ge dem kontroll över sina liv och vår världs framtid.

Att neka kvinnor och flickor deras rättigheter är inte bara orätt i sig; de ekonomiska och sociala konsekvenserna är allvarliga och drabbar oss alla. Könsjämlikhet har en transformativ effekt som är livsviktig för att ett samhälle och dess ekonomi ska fungera till fullo.

Därför medsystrar, har vi en lång väg att vandra och vi får aldrig någonsin ge upp hoppet om en bättre värld.

 

// Zannah, ordförande i B K R O

 

 

Normaliseringsprocessen.

18 feb 2017

En process där det som egentligen är högst onormalt till slut uppfattas som normalt.

Man kan se ett förhållande som en fotbollsplan. I början av förhållandet har mannen och kvinnan varsin planhalva och i ett normalt förhållande respekterar man varandra och samspelar över planhalvorna.

I vissa förhållande nöjer sig mannen inte med sin planhalva. Han vill ha kontroll över sin hemsituation och sin fru/flickvän. Därför tar han över mer och mer av kvinnans planhalva tills bara en liten, liten ruta återstår i ett hörn. På denna lilla ruta ryms det självförtroende, den självrespekt och den självkänsla som kvinnan har kvar.

Processen inleds ofta med att mannen talar om för kvinnan hur mycket han tycker om henne och hur viktigt det är för honom att de är tillsammans, bara de två. Kvinnan blir ofta smickrad av denna uppvaktning och hon vill ju också att de ska vara tillsammans, bara de två. Så kvinnan börjar avstå från att träffa sina vänner och sin familj.

Processen fortsätter med att mannen börjar komma och hämta sin fru/flickvän så fort hon har varit hemifrån på någon aktivitet. Ofta kommer han och hämtar henne från jobbet. Detta kan uppfattas som att mannen bryr sig om henne och det är inte ovanligt att andra fäller kommentarer likt: Du är allt bra lycklig som har en så omtänksam och snäll man!

Det är precis så som kvinnan fortfarande uppfattar mannen. Men detta är början till en isolering som han har kontrollen över.

Efter ett tag har det gått så långt att kvinnan inte har några vänner kvar och knappt någon kontakt med sin familj. Mannen börjar kontrollera hennes telefonsamtal och hon får inte gå ut när hon vill. Allt vad kvinnan gör, gör hon för att vara mannen till lags och för att inte reta upp honom/göra honom arg. All hennes kraft och energi går åt till att anpassa sig så att han inte ska bli irriterad på henne.

Det är nu slagen börjar komma, om de inte redan kommit.

När första slaget kommer skyller han ofta på missförstånd. Kvinnan chockas, mannen är ångerfull och lovar att det aldrig mer ska sek. Kvinnan förlåter honom. I detta skede anser hon ofta fortfarande att det är mannens fel. När första slaget väl har kommit dröjer det allt kortare tid mellan slagen.

Till bilden hör även att mannen börjar förtala kvinnan. Han säger att hon är ful, dum i huvudet, inte kan laga ordentlig mat, är en dålig mamma, aldrig kommer att klara sina studier eller sitt jobb… Han kan komma hem och blir ursinnig över att inte få den mat han vill ha, och kanske tvinga kvinnan att laga denna mat. När den sedan är färdig vägrar han att äta den. Mannen använder ofta barn, om barn finns med i bilden, för att få kvinnan att känna skuld.

Mannen växlar mellan värme och våld vilket gör att kvinnan inte släpper hoppet om att han ska ändra sig till det bättre.

I takt med att isoleringen ökar blir mannen den enda kvinnan har att bli bekräftad av. Den bild han har av henne blir den bild hon får av sig själv.

Misshandeln blir allt grövre och inträffar allt oftare. Ofta slutar misshandeln med samlag, som egentligen är en våldtäkt. Kvinnan går med på det för då blir han lugn. Mannens kontroll över kvinnan är total.

Kvar, på en pytteliten del av sin planhalva, är en kvinna helt utan självförtroende, Hon är mycket trött, psykiskt utmattad, känner det som att hon håller på att bli galen. Det är inte ovanligt att kvinnan börjar dricka alkohol för att döva sin ångest eller smärtan vid slagen. Alkoholen försätter henne i en ännu värre situation eftersom myndigheter inte tror lika mycket på en alkoholiserad kvinna som på en nykter person.

Normaliseringsprocessen definierar alltså vad det är som gör att kvinnor har svårt för att bryta upp ur våldsamma relationer. Det som tidigare varit onormalt som våld, förnedring och känslostympning blir närmast en självklarhet. Det som kännetecknar våldsamma relationer är mannens makt över kvinnan men för övrigt är varje kvinnas berättelse unik och de olika strategierna för att överleva våldet och behålla sin värdighet under processen är många.

Återkoppling till psykisk misshandel.

4 feb 2017

Vi väljer att göra en återkoppling till den psykiska misshandeln, just för att allting startar just där i normaliseringsprocessen. Kvinnan bryts systematiskt ner, till hon upplever det som ett "normalt" beteende. Hon blir apatisk och hon känner att allt är hennes fel och att hon är orsaken till allt dåligt. Hennes självkänsla är helt borta. Tyvärr anser alltför många att den psykiska misshandeln inte är allvarlig, men tvärtom, då offret avsiktligen reduceras av förövaren och allt börjar tyvärr där. Man förminskar inte och man förlöjligar inte den personen som man älskar.

Tvivlar du på vad du upplevt?

Människor som blir utsatta för misshandel tvivlar ofta på att deras uppfattning och upplevelser är riktiga. Det beror på att misshandeln bryter ner ens självkänsla så att man till sist inte tror att det man ser, hör och känner är verkligt. Många misshandlare säger dessutom att partnern är tokig, psykiskt sjuk eller dum i huvudet för att få dig att tvivla på dig själv.

Det finns en enkel regel du kan följa:

 • Lita på dina känslor. Om det känns fel så är det fel!
 • Ditt liv går ut på att försöka förstå vad hen vill, hur du kan göra personen nöjd.
 • Du vet inte riktigt vad som är trasigt i ert förhållande men du fortsätter försöka reparera det.
 • Du försöker komma på hur du ska uppföra dig för att hen ska behandla dig likadant som han behandlar andra människor.
 • Du känner dig ofta orolig och nedstämd.
 • Du har svårt att göra upp planer, allt beror på hens skiftande humör.
 • Du drar dig undan från vänner och bekanta och skäms över hur du låter din partner behandla dig.
 • Varje försök att reda ut problem med din partner lämnar dig frustrerad med känslan av att ingenting är löst.
 • Det känns som om ni talar olika språk.
 • Din självrespekt och tro på din förmåga har minskat betydligt.
 • Du känner dig illa till mods i hens sällskap men du älskar din partner.
 • Du misstror din uppfattningsförmåga, ibland tvivlar du till och med på ditt förstånd.
 • När hen är trevlig så undrar du om du inbillat dig tidigare episoder då hen behandlat dig illa.
 • Du är alltid på din vakt så att du inte ska säga eller göra något fel, något som retar upp din partner.
 • Du ältar era gräl om och om igen och försöker komma på vad som gått fel men hittar inget svar.
 • Du är rädd för din partner men får samvetskval för att du är det.
 • Du vantrivs med ditt liv men är säker på att du inte kan få det bättre.
 • Du har tappat intresset för saker du tyckte om att göra förut.
 • Er relation slukar allt mer av din tid och energi men du får ingen rätsida på det.
 • Du får stressymtom, t.ex sömnproblem, ångest, muskelvärk, huvudvärk, hjärtklappning.
 • Du känner att du egentligen inte vill gå hem på kvällen, du dröjer kvar på jobbet, sitter kvar i bilen.
 • Ibland känner du dig totalt orkeslös, nästan apatisk.
 • Du har glömt bort vad som är viktigt för dig och vad du ville med ditt liv.

Känner du igen dig?

Om det så bara är i några av exemplen så är du med stor sannolikhet utsatt för psykisk misshandel av din partner. Psykisk misshandel lämnar inga blåmärken och benbrott, men det knäcker ditt inre. Många som utsatts för både fysisk och psykisk misshandel har sagt att de upplevde den psykiska misshandeln som värre än slagen och sparkarna. Misshandeln brukar i regel trappas upp och det är inte ovanligt att den som misshandlar psykiskt börjar ta till även fysiskt våld efter ett tag.

← Äldre inlägg

<a href="http://www.blogglista.se/"><img src="http://www.blogglista.se/button.php?u=bkro" alt="blogglista.se" border="0"></a>

 

 

Välkommen till

www.bkro.eu

Barn och Kvinnorätts-

Organisationen

 

/bkro-1.jpg

 

Välkommen

Även att besöka våra

andra hemsidor:

B K R O- huvudavdelningen:

www.bkroforce.se

 

/bkro-1.jpg

 

 

/bkro-1.jpg

 

 Barn och ungdomsavdelningen

B K R O Barn

www.bkrobarn.net

www.bkrobarn.se

www.bkrobarn.eu

 

/bkro-1.jpg

 

Nyhetsbrev

Vill ni prenumerera på

vårt nyhetsbrev?

Få de senaste nyheterna?

Tider för föreläsningar och

seminarier?

 

Vill ni bli

medlemmar?

Stödjande eller aktiva?

Medlemsavgiften är 200

kronor per år.

 

Vill ni ge bidrag och donationer?

8103-4 933182551-4

(Swedbank)

 

Organisationsnummer:

802488-9142

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)